PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • momentu rozliczenia importu towarów zgodnie z zasadami z art. 33a ustawy VAT;
 • kluczowych zmian w TPR-C- czyli co czeka zarząd w 2023 r.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • uchwały 7 sędziów NSA, w kwestii wpływu art. 15zzr ust. 1 pkt 3 ustawy o COVID-19 na wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa podatkowego;
 • kwestii ustalenia czy koszty usług wewnątrzgrupowych ponoszonych przez spółkę, nie podlegają ograniczeniom z art. 15e ust. 1 ustawy CIT na podstawie art. 15e ust. 15 ustawy CIT ze względu na fakt, iż są już objęte wydaną decyzją APA;
 • skutków podatkowych w CIT, w związku z orzeczeniem przez sąd powszechny nieważności umowy o kredyt hipoteczny;
 • kwestii usługi oddziału na rzecz centrali będącej członkiem grupy VAT są świadczone między odrębnymi podatnikami;
 • kwestii stosowania art. 15 ust. 6 ustawy CIT w przypadku, gdy nieruchomość dla celów bilansowych nie stanowi środka trwałego podlegającego odpisom amortyzacyjnym;
 • kwestii oceny czy wypłatę należności z tytułu najmu nieruchomości od wspólnika należy uznać za ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy CIT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • spółki komandytowej, która z 1 maja 2021 r. stała się podatnikiem CIT i której rok obrotowy nie ulegnie zmianie (jest tożsamy z rokiem kalendarzowym), przy ustalaniu statusu „małego podatnika” uwzględnia wartość sprzedaży brutto za poprzedni rok obrotowy;
 • kwestii stosowania art. 15e ust. 1 ustawy CIT (przed i po 31 grudnia 2021 r.) do podmiotów prowadzących działalność w SSE;
 • kwestii możliwości pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 5%, bez obowiązku stosowania mechanizmu pay and refund z art. 26 ust. 2e ustawy CIT;
 • kwestii odsetek, prowizji oraz różnic kursowych z tytułu spłaty kredytu walutowego zaciągniętego na nabycie udziałów należy zaliczyć do zysków kapitałowych;
 • kwestii opodatkowania CIT przez spółkę przekształconą otrzymanych należności, opodatkowanych uprzednio PIT.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_04_11_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966