PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretację wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii stosowania art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy VAT do nieodpłatnych wyjazdów organizowanych dla pracowników, ich rodzin a także osób nie będących pracownikami;
 • możliwości wyłączenia spod reżimu Rozdziału 1a „Ceny transferowe” ustawy CIT transakcji dotyczących emisji (drugiej i kolejnych) certyfikatów inwestycyjnych na rzecz Funduszu Inwestycyjnego oraz wykupu certyfikatów inwestycyjnych w celu ich umorzenia na podstawie art. 11b pkt 1 Ustawy CIT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • warunków definitywnego podpisania umowy leasingu w świetle przepisów ustawy CIT;
 • kwestii uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu w przypadku przeprowadzenia transakcji z wykorzystaniem spółki celowej;
 • skutków podatkowych w CIT skrócenia okresu obowiązywania umowy leasingu i wyzbycia się jej przedmiotu;
 • kwestii stosowania art. 15 ust. 6 ustawy CIT w przypadku, gdy nieruchomość dla celów bilansowych nie stanowi środka trwałego podlegającego odpisom amortyzacyjnym;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 • obowiązków informacyjnych spółek nieruchomościowych i podatników posiadających udziały w tych spółkach;
 • kwestii oceny czy czynsz płacony przez spółkę za składnik majątkowy dzierżawiony od udziałowca będzie stanowił dochód z tytułu ukrytych zysków;
 • wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów (akcji), które niezależnie od trybu i sposobu umorzenia stanowi dochód z tytułu ukrytych zysków;
 • kwestii uprawnienia do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne stosownie do art. 15 ust. 1hb w zw. z art. 28j ust. 1 pkt 2-6 w zw. z art. 28k ustawy CIT;
 • zakresu prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez dystrybutora tytułem usług organizacji akcji marketingowej w ramach której wydawane są nagrody.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_04_17_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553