PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Obowiązki płatnika na gruncie u.p.d.o.p. w sytuacji, gdy realizacja zaciągniętego przez niego, jako dłużnika, zobowiązania dokonała się w sposób przymusowy w trybie egzekucyjnym (wyrok NSA);

Możliwość zaliczenia do świadczeń przewidzianych w art. art. 12 ust. 2a u.p.d.o.f. kosztów paliwa (wyrok NSA);

Opodatkowanie podatkiem u źródła opłaty za licencję do niewyłącznego prawa ukorzeniania, reprodukcji, oferowania do sprzedaży oraz sprzedaży chronionych odmian roślin (wyrok NSA).

VAT

Obowiązek określenia kwot podatku naliczonego z zastosowaniem proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a u.p.t.u. przez nadawcę publicznego (radio) (wyrok NSA);

Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków (zarówno inwestycyjnych, jak i bieżących) związanych z prowadzoną przez gminę działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków (wyrok NSA);

Przesłanki zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej składników majątkowych zaliczanych do środków trwałych oraz niezaliczanych do środków trwałych (interpretacja indywidualna);

Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie VAT. Prawo do odliczenia podatku naliczonego (interpretacja indywidualna);

Opodatkowanie VAT na terytorium Polski świadczonych usług udostępnienia maszyn i urządzeń (interpretacja indywidualna).

Akcyza

Ustalenie spółki zobowiązanej do rozliczenia akcyzy od energii elektrycznej w związku z przeniesieniem części majątku (oddziałów stanowiących ZCP) spółki dzielonej na przejmującą (interpretacja indywidualna).

Ordynacja podatkowa

Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku w związku z nienależnie pobranym podatkiem „u źródła” (wyrok NSA).

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego wspólnikom spółki w oparciu o art. 176 k.s.h. (decyzja Oddziału ZUS).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_07_19_PT_Przekrój Podatkowy