PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje oraz wyrok wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • wyroku TSUE dotyczącego kwestii czy czynność pozorna na gruncie kodeksu cywilnego powinna wyłączać prawo do odliczenia VAT bez spełnienia innych warunków;
 • kwestii czy każda pożyczka udzielona przez podatnika stanowi ukryty zysk w estońskim CIT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • wyroku TSUE dotyczącego kwestii zwrotu proporcjonalnie wyliczonej akcyzy z tytułu eksportu zarejestrowanego samochodu osobowego w stosunku do okresu jego użytkowania na terytorium kraju;
 • kwestii czy klub sportowy jest uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w postaci wypłat na rzecz funduszu kwot udziału w prawach medialnych wypłacanych w związku z umową o współpracy, której towarzyszyło dofinansowanie klubu;
 • obowiązków płatnika CIT w przypadku, gdy wypłaty na rzecz nierezydenta nie przekraczają limitu 2.000.000 zł oraz gdy przekraczają tę kwotę;
 • kwestii czy powstanie obowiązku podatkowego z tytułu podzielonego zysku następuje w momencie podjęcia, w odpowiednim terminie, uchwały o podziale wyniku finansowego za dany rok;
 • przesłanek uznania spółki za spółkę holdingową w świetle art. 24m pkt 2 ustawy CIT;
 • skutków podatkowych w VAT zbycia wierzytelności objętej ulgą na złe długi;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii rozpoznania i określenia miejsca świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym;
 • kwestii zastosowania art. 24d ustawy CIT w przypadku wytwarzania oprogramowania na rzecz kilku podmiotów gospodarczych z przekazaniem autorskich praw majątkowych;
 • kwestii określenia właściwego sposobu obliczenia hipotetycznego polskiego podatku dochodowego od osób prawnych oraz ustalenia rzeczywistej podstawy opodatkowania podatkiem od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej oraz rzeczywistego podatku;
 • kwestii ustalenia czy w związku z działalnością zatrudnionych w Polsce pracowników dojdzie do powstania zagranicznego zakładu w rozumieniu polsko-niemieckiej UPO;
 • kwestii spełnienia warunków opodatkowania ryczałtem przez spółkę, której jedyny udziałowiec jest fundatorem i pełni funkcję przewodniczącego rady fundacji bez przyznanego prawa do wynagrodzenia;
 • zasad ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe w przypadku podmiotów przekształcanych.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_05_29_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966