PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • braku automatyzmu w wymierzaniu sankcyjnej opłaty cukrowej;
 • wypłaty dokonywanej przez zagraniczną fundację rodzinną, stanowiącą dywidendę w rozumieniu przepisów o zagranicznej jednostce kontrolowanej.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii stosowania art. 38w ustawy CIT w przypadku darowizny na rzecz UNHCR na Ukrainie. Przesłanki zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy CIT;
 • kwestii zgodności art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c ustawy VAT z Dyrektywą 112 oraz zasadami neutralności i proporcjonalności;
 • kwestii ustalenia do jakiego źródła przychodów powinien być alokowany koszt odsetkowy (odsetki) od pożyczek zaciągniętych przez spółkę w celu nabycia udziałów;
 • wypłaty byłemu wspólnikowi kwoty wynikającej z zawartej ze spółką ugody sądowej jako wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą w myśl art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy CIT;
 • kwestii opodatkowania VAT transakcji dostawy towarów na rzecz podmiotu podszywającego się pod kontrahenta;
 • zakresu przedmiotowego pojęcia „dla zastosowań przemysłowych”, o którym mowa w art. 38eb ust. 3 ustawy CIT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • uczestnictwa w strukturze cash poolingu, które nie stanowi świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy VAT;
 • wyłączenia zastosowania mechanizmu podzielonej płatności wobec transakcji rozliczanych w ramach nettingu oraz obowiązku stosowania oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” na fakturach;
 • kwestii ustalenia czy spółka przekształcona będzie uprawniona do stosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT w odniesieniu do uzyskiwanych dochodów w oparciu o decyzję o wsparciu;
 • kwestii powstania przychodu z tytułu ukrytych zysków w przypadku wypłaty na rzecz wspólników przez spółkę przekształconą dywidendy pochodzącej z zysków zatrzymanych (wygenerowanych w okresach, w których wspólnicy byli wspólnikami spółki jawnej);
 • skutków podatkowych w CIT otrzymania zasądzonej wyrokiem sądu kwoty wraz z odsetkami tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez bank.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_06_05_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553