PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje podatkowe wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • braku obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy 2022 oraz lata następne dla transakcji uzyskania pożyczki od podmiotu powiązanego, w przypadku, gdy najwyższa wartość faktycznie udostępnionego kapitału w roku podatkowym nie przekroczyła progu dokumentacyjnego właściwego dla transakcji finansowych tj. 10 mln PLN;
 • okresu rozliczeniowego, w którym należy wykazać korektę podstawy opodatkowania z tytułu WDT oraz eksportu towarów. Ustalenie kursu waluty obcej, według którego należy rozliczyć tę korektę.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii przepisów OP dotyczących oprocentowania nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE, które są niezgodne z prawem UE;
 • kwestii stosowania art. 15e ust. 6 ustawy CIT odnośnie do wspólnika spółek osobowych, dla usług świadczonych pomiędzy spółkami osobowymi;
 • kwestii obowiązku ponoszenia opłaty od środków spożywczych od sprzedaży napojów przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż detaliczną bądź hurtowo-detaliczną tego rodzaju artykułów spożywczych;
 • kwestii określenia podmiotu zobowiązanego do zapłaty opłaty od środków spożywczych w przypadku produkcji napoju na zlecenie zamawiającego, który podlega sprzedaży na rzecz dystrybutora;
 • kwestii opodatkowania VAT montażu systemów OZE współfinansowanych w znacznej części ze środków europejskich;
 • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia usług organizacji wyjazdu integracyjnego dla współpracowników;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii opodatkowania podatkiem u źródła płatności Value Fee;
 • płatności z tytułu przeniesienia kosztów prac rozwojowych w kontekście art. 21 ust. 1 ustawy CIT oraz polsko-duńskiej UPO;
 • braku prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją zadania polegającego na rekultywacji i zamknięciu składowiska odpadów komunalnych;
 • ustalenia czy wpłaty na PFRON, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o PFRON, stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy CIT;
 • kwestii opodatkowania VAT importu usług analiz i badania rynku.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_06_19_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593

Patrycja Lutak
Partner
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
+48 519 898 310