PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje oraz wyrok wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • możliwości rezygnacji ze zwolnienia z VAT w przypadku importu usług finansowych;
 • kwestii opodatkowania wypłaty z zysku stanowiącego tzw. „stary zysk” wniesionego do spółki z o.o. i powstałego w następstwie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii oceny czy rekompensata strat wynikających ze świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego stanowi podstawę opodatkowania VAT;
 • kwestii ustalenia momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu kuponów odsetkowych;
 • przesłanek zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy CIT w przypadku wydatków na naprawienie szkody, których pokrycie wynika z umowy z ubezpieczycielem;
 • charakteru powiązań między gminą a jej spółką córką w kontekście obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych;
 • kwestii oceny czy w związku z przekazaniem budynku na rzecz spółki dokonanym jako rozliczenie prac budowlanych wykonywanych przez miasto doszło do odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu ustawy VAT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • terminu korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej;
 • powstania obowiązku podatkowego w związku ze zbyciem udziałów spółki niemieckiej, będącej komandytariuszem spółki polskiej;
 • zastosowania zwolnienia z VAT dla usług realizacji pakietów medycznych świadczonych na rzecz kontrahentów;
 • ustalenie momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów z tytułu nabycia usług, w przypadku otrzymania dokumentu urealniającego cenę;
 • kwestii uznania czynności wydania towarów podmiotowi podszywającemu się pod kontrahenta za dostawę towarów opodatkowaną VAT;
 • kwestii obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego wspólnikom spółki wynagrodzenia.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_06_26_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Szymon Raut
Partner
szymon.raut@ptpodatki.pl
(22) 205 22 16

Joanna Kilijańska
Partner
joanna.kilijanska@ptpodatki.pl
605 514 518