PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretacje podatkową wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwot naliczanych przez spółkę w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed upływem terminu, na jaki została zawarta w kontekście opodatkowania VAT;
 • zasad rozliczania wydatków na nabycie usług od podmiotu powiązanego oraz odpisów amortyzacyjnych wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r. na podstawie art. 15e ustawy CIT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • wyłączenia możliwości amortyzowania lokali mieszkalnych, które nie narusza praw nabytych podatników;
 • kwestii utraty przez PGK statusu podatnika CIT w przypadku zawarcia transakcji z podmiotem powiązanym niewchodzącym w skład PGK, na warunkach, które różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane;
 • przesłanki opodatkowania podatkiem liniowym dochodów wspólnika niemieckiej spółki komandytowej w przypadku powstania zakładu budowlano-montażowego w Polsce;
 • kwestii stosowania art. 28m ust. 3 w zw. z ust. 4 ustawy CIT odnośnie do wynagrodzenia wspólnika będącego prokurentem i odnośnie do samochodów wykorzystywanych do celów mieszanych przez wspólników, będących jednocześnie pracownikami spółki oraz pracowników spółki;
 • kwestii przepisów podatkowych, które nie uzależniają skutków podatkowych od kwalifikacji danego aktywa finansowego na gruncie MSSF 9 czy MSR 39;
 • kwestii zastosowania art. 30g ust. 1 ustawy PIT do budynków, w których świadczone są usługi hotelarskie, noclegowe lub krótkotrwałe zakwaterowanie;
 • braku możliwości skorzystania z ulgi prowzrostowej na podstawie art. 18eb ustawy CIT przy zlecaniu produkcji podmiotowi zewnętrznemu;
 • nieodliczonego VAT w związku z udziałem w karuzeli podatkowej, który nie może być kosztem uzyskania przychodu;
 • możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dodatkowych wpłat uiszczanych przez bank na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii uznania uzgodnień zawartych w umowach z kontrahentami za spełniające przesłanki art. 29a ust. 13 ustawy VAT;
 • ustalenia podstawy opodatkowania VAT dla świadczonych usług logistycznych stanowiących świadczenie kompleksowe;
 • usług obejmujących roboty budowlane w zakresie kształtowania terenu, roboty ziemne, prace instalacyjne oraz usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni jako świadczenie kompleksowe opodatkowane podstawową stawką VAT;
 • kwestii wypłaty przez spółkę przekształconą zysków powstałych w ramach jednoosobowej działalności prowadzonej przez udziałowca przed przekształceniem, który nie podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek;
 • kwestii wliczenia napiwków otrzymywanych na podstawie umowy z restauracją do podstawy opodatkowania VAT usług kelnerskich;
 • wypłaty zysków wypracowanych przez JDG i opodatkowanych uprzednio przez przedsiębiorcę jako właściciela JDG, dokonanych już po przekształceniu JDG w spółkę z o.o. nie stanowi ukrytego zysku w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy CIT;
 • kwestii oceny czy zaliczka (rekompensata) z tytułu ograniczenia cen energii elektrycznej podlega opodatkowaniu VAT;
 • kwestii zastosowania stawki VAT w wysokości 0% dla świadczonych usług spedycyjnych;
 • ustalenia czy wydatki na prace adaptacyjne wtórne oraz pierwotne, kontrybucję na fit-out, stanowią koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy CIT;
 • kwalifikacji na gruncie ustawy CIT wydatków poniesionych na nabycie uprawnień do emisji przeznaczonych do umorzenia;
 • kwestii spełnienia przez spółkę warunku z art. 145e ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, warunkującego m.in. opodatkowanie VAT dostaw mediów na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia;
 • wydatków i odpisów amortyzacyjnych (stanowiących ukryte zyski), opodatkowane przez spółkę na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy CIT, nie stanowią przychodu, o którym mowa w art. 11 ustawy PIT u wspólnika.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_07_24_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553