PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • możliwości utraty statusu PGK przy nierynkowych transakcjach;
 • kwestii braku możliwości obniżenie należnego podatku akcyzowego od produkowanych napojów alkoholowych o wysokość akcyzy zapłaconej wcześniej od energii elektrycznej zużytej do ich produkcji, gdyż nie stanowi ona składnika produktu finalnego.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zasad opodatkowania wygranych w konkursach uzyskanych przez osobę fizyczną w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej;
 • kwestii wartości nominalnej środków pieniężnych w walucie polskiej wchodzących w skład ZCP podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży ZCP;
 • kwestii oceny czy ograniczenia z art. 16 ust. 1 pkt 49 i pkt 49a ustawy CIT mają zastosowanie gdy samochody osobowe użytkowane na podstawie umowy leasingu są przekazywane do odpłatnego korzystania spółkom zależnym;
 • kwestii możliwości korekty podstawy opodatkowania VAT w związku z korektą ceny surowca nabytego w celu wytworzenia przez kolejnego nabywcę produktu końcowego dostarczanego na rzecz finalnego odbiorcy towaru;
 • kwestii opodatkowania PCC umowy pożyczki pieniędzy zawartej między spółką niemiecką (pożyczkobiorca) a spółką polską (pożyczkodawca);
 • kwestii określenia miejsca świadczenia nabywanych przez agencję usług dostarczania danych, które dotyczą położenia, prędkości i innych cech obiektów znajdujących się na orbicie Ziemi;
 • kwestii wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodami użytkowanymi przez pracowników i wspólników spółki również do celów prywatnych stanowią wydatki niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą/ukryty zysk w wysokości 50% tych wydatków w wartości brutto;
 • kwestii zwolnienia z VAT działki częściowo zabudowanej drogą;
 • kwestii oceny czy umorzona część pożyczki z Polskiego Funduszu Rozwoju powinna być brana pod uwagę przy ustalaniu straty w rozumieniu ustawy CIT;
 • kwestii ustalenia momentu zaliczenia wydatków związanych z zachętami proponowanymi najemcom w ciężar kosztów podatkowych;
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dodatkowych wpłat uiszczanych przez bank na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców;
 • możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od budynków mieszkalnych będących obcym środkiem trwałym.

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii prawa do odliczenia podatku VAT w deklaracji JPK VAT, pomimo braku akceptacji przez sprzedawcę noty korygującej dotyczącej korekty błędnego NIP nabywcy;
 • kwestii opodatkowania VAT i sposobu dokumentowania usługi dzierżawy łącznie z podatkiem od nieruchomości;
 • kwestii odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych wyłącznie do prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, które mogą stanowić koszty kwalifikowane;
 • kwestii zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT do transakcji sprzedaży udziału w lokalach. Kwestia konieczności udokumentowania transakcji fakturą i uwzględnienia jej w rejestrze VAT i JPK;
 • kwestii braku obowiązku naliczenia i odprowadzenia VAT w związku z aportem nieruchomości gruntowych pomiędzy podmiotami w grupie VAT (powiatem i szpitalem powiatowym);
 • kwestii uznania zapłaty miesięcznej opłaty okresowej w podwyższonej wysokości za koszt uzyskania przychodu podlegający potrąceniu w dacie poniesienia. Kwestia obowiązku podziału opłaty okresowej leasingu na „część kapitałową” i „część odsetkową”,
 • kwestii rozliczenia w kosztach podatkowych wydatków na fit-out;
 • zwolnienia z VAT czynności wywłaszczenia niezabudowanych i zabudowanych działek;
 • kwestii uwzględniania w kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy VAT;
 • ustalenia miejsca świadczenia usług agencyjnych na rzecz podmiotu z siedzibą w Niemczech, który w Polsce posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kwestii określenia warunków związanych z poziomem zatrudnienia pracowników dla zachowania prawa do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek;
 • kwestii obowiązku uwzględnienia w rocznej podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zwrotu nadpłaconego podatku VAT.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_08_07_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Magdalena Chochołek
Partner
magdalena.chochołek@ptpodatki.pl
+48 797 197 435