PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Skutki podatkowe w CIT odpłatnego przejęcia zadłużenia kredytowego i odsetek do zapłaty od dotychczasowego dłużnika (wyrok NSA);

Zasady ustalania kosztów podatkowych z tytułu darowizn udzielanych w ramach PGK (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r.) (wyrok NSA);

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu straty ze zbycia przedawnionych wierzytelności (wyrok NSA);

Udokumentowanie nieściągalnej wierzytelności a możliwość jej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu (wyrok NSA);

Możliwość zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. do dochodu uzyskanego ze sprzedaży wyrobów gotowych wytworzonych przez podwykonawcę (prowadzącego działalność w tej samej SSE) (wyrok WSA);

Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do honorarium autorskiego obliczanego w oparciu o nakład czasu pracy (interpretacja indywidualna);

Możliwość zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p., w stosunku do opłat ponoszonych na rzecz licencjodawcy (interpretacja indywidualna).

VAT

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości (interpretacja indywidualna);

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług ochrony osób i mienia (interpretacja indywidualna);

Obowiązek rozliczenia VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia z tytułu nabycia przez powiat wyposażenia części placówek oświatowych (interpretacja indywidualna);

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczonych na rzecz gminy usług montażu kolektorów słonecznych (interpretacja indywidualna).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_07_26_PT_Przekrój Podatkowy