PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz interpretacje podatkową wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • skutków odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w obszarze cen transferowych;
 • prawa do zastosowania stawki 0% właściwej dla eksportu w świetle posiadanej przez dostawcę dokumentacji wywozowej.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • skutków podatkowych w PIT, uzyskania przez podatnika w procesie cywilnym wynagrodzenia za przekazanie prawa do uzyskania patentu wraz z odsetkami ustawowymi;
 • kwestii ustalenia dochodu kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • ustalenia wartości początkowej stanowiącej podstawę opodatkowania dla podatku od przychodów z budynku zgodnie z art. 24b ust. 3 ustawy CIT;
 • skutków podatkowych w CIT sprzedaży wierzytelności własnych w wyniku zawarcia przez spółkę z faktorem umowy faktoringu;
 • wypłaty należności przez polską spółkę na rzecz wynajmujących (nierezydentów) z tytułu wynajmu maszyn i urządzeń budowalnych oraz konstrukcji magazynowych, biurowych i sanitarnych poza terytorium Polski, co skutkuje obowiązkiem poboru podatku u źródła;
 • wpływu regulacji unijnych na kwestie opodatkowania PIT zapewnienia zakwaterowania i transportu pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę;
 • zakresu przedmiotowego pojęcia „robot przemysłowy”, o którym mowa w art. 38eb ust. 3 ustawy CIT;
 • kwestii oceny czy darowizna udziałów w spółce z o.o. na rzecz syna, niepodlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków;
 • dokonania przez spółkę cesji praw i obowiązków do umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży gruntu, co stanowi na gruncie ustawy VAT usługę, a nie dostawę towaru;
 • skutków podatkowych w PIT nabycia akcji pod tytułem darmym w związku z uczestnictwem pracowników w programie motywacyjnym;
 • kwestii ustalenia kosztu objęcia udziałów w spółce z o.o. w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego tej spółki;
 • kwestii powstania przychodu w związku z przekazaniem influencerom produktu przez spółkę w zamian za świadczenie ekwiwalentne w postaci reklamy w mediach społecznościowych;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • przesłanek zachowania prawa do odliczenia VAT z tytułu nakładów poniesionych na realizację projektu w przypadku jego zaniechania;
 • momentu rozpoczęcia liczenia okresu co najmniej 2 lat posiadania udziałów w celu skorzystania ze zwolnienia dochodu z tytułu zbycia udziałów spółki zależnej, o którym mowa w art. 24o ust. 1 ustawy CIT;
 • określenia momentu powstania przychodów na postawie zawartego porozumienia. Kwestia korekty przychodów z tytułu opłat lotniskowych w świetle art. 12 ust. 3j ustawy CIT;
 • kwestii prawa do odliczenia VAT od wydatków ponoszonych przez spółkę gminną na potrzeby profesjonalnej drużyny sportowej;
 • opodatkowania podatkiem u źródła należności za wynajem pracowników na rzecz spółki matki;
 • ustalenia czy w związku z dokonanym połączeniem, spółce będzie przysługiwało prawo do rozliczenia w kolejnych latach podatkowych strat podatkowych poniesionych przez spółkę przed połączeniem;
 • momentu dokonania korekty rozliczeń podatkowych w podatku VAT dotyczącej sprzedaży bonów różnego przeznaczenia;
 • ustalenia czy wypłaty należności z tytułu usług przedstawiciela handlowego są wyłączone z opodatkowania podatkiem u źródła w Polsce;
 • skutków podatkowych w VAT nieodpłatnego przekazania miastu projektu inwestycji drogowej;
 • kosztów kar umownych, które nie stanowią wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy CIT;
 • sprzedaży biletu lotniczego wraz z usługami dodatkowymi jako świadczenie kompleksowe. Ustalenie miejsca świadczenia usług dodatkowych;
 • gminy, która powinna obniżyć kwotę podatku należnego na podstawie faktur korygujących, które zamierza wystawić w związku z zastosowanie zawyżonej stawki VAT w rozliczeniu za okres (miesiąc), w którym wystawione zostaną faktury korygujące.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_08_21_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593

Patrycja Lutak
Partner
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
+48 519 898 310