PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo nową broszurę informacyjną udostępnioną przez MF wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącego:

 • nowej broszury informacyjnej do struktury logicznej e-Faktury FA(2).

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii ustalenia czy uniwersytet jest zobowiązany do zapłaty podatku od przychodów uzyskanych ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy CIT;
 • wymogów korekty informacji o opłacie od środków spożywczych;
 • przesłanki pominięcia przewidzianego w art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy VAT terminu do złożenia korekty deklaracji VAT;
 • kwestii obowiązków płatnika CIT w przypadku, gdy wypłaty na rzecz nierezydenta nie przekraczają limitu 2 000 000 PLN oraz gdy przekraczają tę kwotę;
 • zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości urządzeń technicznych w postaci parownic stanowiących element stacji LNG. Przesłanki zakwalifikowania obiektu kontenerowego do kategorii budynków. Kwestia stosowania uznanego za niekonstytucyjny przepisu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
 • rozliczenia VAT od prac budowlanych w zakresie prac adaptacyjnych, bieżącego utrzymania nieruchomości i wykonawstwa zastępczego;
 • kwestii zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT do wynagrodzenia z tytułu opłaty za gotowość produkcyjną;
 • kwestii opodatkowania VAT wniesienia przez gminę aportu gruntów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej;
 • kwestii opodatkowania podatkiem u źródła wynagrodzenia z tytułu usługi reklamowej wraz z przeniesieniem praw do wykorzystania wizerunku influencera oraz przeniesieniem praw do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych i fotografii;
 • dochodu odpowiadającego części usługi produkcyjnej realizowanej poza terenem SSE, który podlega wyłączeniu z dochodu podlegającego zwolnieniu strefowemu;
 • skutków podatkowych w VAT sprzedaży wynajmowanych nieruchomości wraz z prawami wynikającymi z dokumentów zabezpieczających wykonanie zobowiązań najemców związanych z umowami najmu lokali;
 • kwestii opodatkowania VAT dostawy energii elektrycznej wytworzonej, dostarczonej i zużytej na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii stosowania art. 28j ust. 1 pkt 2 lit g. ustawy CIT do transakcji między franczyzobiorcą i franczyzodawcą;
 • ustalenia czy rabat pośredni wypłacany przez spółkę w formie noty księgowej należy zaliczyć w koszty podatkowe w dacie zapłaty czy w dacie księgowania noty;
 • skutków podatkowych na gruncie CIT otrzymania nieodpłatnej gwarancji;
 • kwestii określenia czy wystarczającym udokumentowaniem WDT jest posiadanie potwierdzonego przez odbiorcę listu przewozowego CMR;
 • kwestii opodatkowania przychodów uzyskiwanych z działalności w zakresie nieregularnego przewozu lotniczego pasażerów, bagażu, towarów lub poczty na trasach międzynarodowych w oparciu o czarter statku powietrznego wraz z załogą;
 • rozpoznania dochodu z tytułu ukrytych zysków przez spółkę w związku z udzieleniem pożyczki podmiotowi powiązanemu;
 • kwestii posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz rozliczenia realizowanych dostaw towarów w Polsce;
 • zasad rozliczenia na gruncie VAT nabycia i sprzedaży certyfikatów CO2 w ramach kontraktów terminowych;
 • kwestii powstania obowiązku podatkowego w VAT dla dokonanych przedpłat na poczet przyszłych zamówień w sytuacji, gdy spółka otrzymuje je przed realizacją usługi kurierskiej na rzecz klienta;
 • zasad opodatkowania VAT usługi kompleksowej wykonywanej przez spółkę bułgarską na nieruchomości położonej w Polsce;
 • kwestii zastosowania do spółki siostry działającej w formie „société par actions simplifiée” zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy CIT;
 • zastosowania stawki VAT 0% dla otrzymywanych zaliczek związanych z eksportem towarów, w odniesieniu do których dostawy realizowane będą w terminie przekraczającym okres, o którym mowa w art. 41 ust. 9a ustawy VAT.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_09_18_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839