PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretację indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii ustalenia prawidłowości stanowiska spółki w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży produktów, których cena uwzględnia kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
 • kwestii określenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów promocyjnych za symboliczną złotówkę.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • przesłanek stosowania art. 24b ust. 1 pkt 2 ustawy CIT odnośnie do umowy o korzystanie z domków letniskowych, znajdujących się na terenie ośrodków wypoczynkowych uczelni (udostępnianych odpłatnie osobom uprawnionym w ramach ZFŚS);
 • kwestii wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości bez zgody gminy nie podlega opodatkowaniu VAT;
 • kwestii oceny czy dostawę towarów na rzecz oszusta można uznać jako transakcję opodatkowaną VAT;
 • przesłanek zaliczenia wypłacanej rekompensaty do kosztów uzyskania przychodów;
 • kwestii sposobu ustalenia straty poniesionej przez zagraniczny oddział spółki oraz liczenia okresu, w którym strata może zostać rozliczona;
 • kwestii opodatkowania VAT sprzedaży węgla przez gminę według zasad wynikających z przepisów ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
 • kwestii braku obowiązku zgłaszania adresów lokali agentów, w których sprzedawane są produkty spółki w zgłoszeniu aktualizującym NIP-8 jako adresów miejsc prowadzenia działalności spółki,;
 • kwestii zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy CIT w świetle zasady look-through approach;
 • zasad rozliczania VAT przez wytwarzającego energię elektryczną w instalacji OZE;
 • kwestii oceny czy płatności dokonywane przez spółkę na rzecz producenta w wyniku zawartej ugody, której zarzewiem było wezwanie do zaprzestania naruszania praw własności intelektualnej producenta;
 • kwestii opodatkowania ryczałtem wypłaty wynagrodzenia z tytułu nabycia akcji własnych celem ich umorzenia sfinansowanej z zysków zrealizowanych przez spółkę w latach, kiedy podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych;
 • kwestii przychodów z reklam nie stanowiących dochodów z kwalifikowanych IP;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • skutków podatkowych w VAT sprzedaży praw i przeniesienia obowiązków z przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości na podstawie umowy przyrzeczonej cesji;
 • kwestii uznania za dochód z tytułu ukrytych zysków pożyczek na rzecz podmiotów powiązanych;
 • ustalenia czy różnice kursowe stanowiące komponent wyceny bilansowej pożyczek „wbudowane” w wyceny bilansowe, powinny być rozpoznane w rozliczeniu podatku CIT w dacie ujęcia wyceny w księgach rachunkowych;
 • prawa do odliczenia VAT w świetle art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy VAT w przypadku sprzedaży towarów i usług poza Polską;
 • prawa do odliczenia VAT z tytułu nabycia w Polsce usługi wynajmu samochodów wykorzystywanych do realizacji robót budowlanych na nieruchomościach położonych w Holandii;
 • warunków zastosowania ulgi na ekspansję, o której mowa w art. 26gb ustawy PIT;
 • kwestii podatników posiadających decyzję o wsparciu dopiero po jej uchyleniu lub wygaśnięciu może wybrać formę opodatkowania ryczałtem;
 • kwestii ustalenia, czy transakcje polegające na wykupie certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz w celu ich umorzenia podlegają przepisom w zakresie cen transferowych;
 • braku obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego, w związku z wyburzeniem zabudowań znajdujących się na nieruchomościach w celu realizacji inwestycji;
 • kwestii opodatkowania ryczałtem kosztów kar umownych i odszkodowań, ponoszonych na rzecz podmiotów niepowiązanych w związku z wykonywaną działalnością w zakresie usług budowlanych, wynikających ze zwłoki w wykonaniu umowy, wad trwałych, zniszczenia sprzętu powierzonego;
 • opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz bycia jednoosobowym wspólnikiem spółki z o.o.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_10_02_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966