PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego wyodrębnienia garażu jako przedmiotu odrębnej własności na gruncie u.p.o.l.;
 • kwestii wydatków na podniesienie kapitału spółki zależnej stanowią koszt pośredni, który może być alokowany zarówno do przychodów z zysków kapitałowych, jak i przychodów z działalności operacyjnej.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup artykułów spożywczych dla „pracowników”, z którymi nie łączy spółki umowa o pracę;
 • kwestii rozliczenia VATu w związku z realizacją przez bank i faktora wspólnego przedsięwzięcia;
 • kwestii spółki z o.o., która powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy z tytułu podzielonego zysku powstaje w momencie podjęcia, w odpowiednim terminie, uchwały o podziale wyniku finansowego za dany rok;
 • przesłanek zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy CIT w przypadku gdy rzeczywisty odbiorca dywidendy nie jest bezpośrednim udziałowcem spółki ją wypłacającej;
 • obowiązków poboru podatku u źródła od należności wypłacanych na rzecz nierezydentów (uploaderów/webmasterów) za usługę serwera internetowego (tzw. hostingu);
 • kwestii wykładni art. 24aa ust. 2 pkt 2 ustawy CIT (w brzmieniu do 31 grudnia 2022 r.);
 • kwestii oceny czy czynności polegające na zabezpieczeniu ceny energii elektrycznej stanowią transakcje pomocnicze w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy VAT. Przesłanki odliczenia VAT od wydatków na zakup gwarancji pochodzenia;
 • kwestii uznania sprzedaży udziałów w spółkach zależnych za czynności sporadyczne;
 • braku opodatkowania CIT przepływów finansowych związanych z rozliczeniem zobowiązania podatkowego PGK realizowanych pomiędzy spółkami tworzącymi grupę;
 • kwestii kwalifikacji do źródła odsetek od kredytu zaciągniętego na podniesienie (wyposażenie) w kapitał spółki zależnej;
 • kwestii zaliczenia wartości otrzymanych zaliczek na poczet dostaw realizowanych w następnym roku kalendarzowym do wartości sprzedaży uprawniającej do rozliczania podatku VAT na zasadach małego podatnika;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii oceny czy obiekty, w których spółka świadczy usługi hotelowe i których jest jedynym właścicielem podlegają opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków;
 • kwestii ustalenia miejsca świadczenia i opodatkowania VAT usług świadczonych na rzecz zagranicznych przewoźników lotniczych;
 • zasad opodatkowania VAT usług związanych z budową elektrowni „pod klucz” na rzecz spółki niemieckiej;
 • kwestii oceny czy pokoje zagadek (escape rooms) stanowią środki trwałe. Ustalenie momentu rozliczenia wydatków na tworzenie pokojów zagadek w kosztach uzyskania przychodu;
 • kwestii ustalenia czy świadczona przez spółkę transakcja na rzecz podmiotu powiązanego stanowi transakcję w związku z którą wytwarzana jest większa niż znikoma wartość dodana pod względem ekonomicznym, o której mowa w art. 28j ust. 1. pkt 2 lit. g ustawy CIT;
 • zakresu przedmiotowy pojęcia „postanowienie o nieściągalności”, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy CIT;
 • wydatków na zapłatę opłat, prowizji, odsetek i różnic kursowych od kredytu ponoszone w celu nabycia akcji spółki powinny być rozpoznawane wyłącznie jako koszty poniesione ze źródła jakim są zyski kapitałowe;
 • kwestii opodatkowania VAT nieodpłatnego przeniesienia przez fundatora na rzecz fundacji rodzinnej nieruchomości oraz prawa własności do technologii;
 • kwestii określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług audytu. Zakres prawa do odliczenia VAT);
 • kwestii zastosowania zwolnienia z VAT dla czynności wystawiania zaświadczeń, opinii bankowych, opinii audytorskich;
 • kwestii korekty podstawy opodatkowania VAT oraz kwoty podatku należnego w związku z korektą cen transferowych. Dokumentowanie korekty cen transferowych w świetle przepisów o VAT;
 • kwestii braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji wypłacanego byłemu członkowi zarządu po ustaniu umowy o świadczenie usług zarządzania do której znajdują zastosowane przepisy o zabezpieczeniu społecznym państwa obcego.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_10_30_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Magdalena Chochołek
Partner
magdalena.chochołek@ptpodatki.pl
+48 797 197 435