PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii rozliczenia podatku akcyzowego od aut osobowych w przypadku (i) czasowej rejestracji w Polsce oraz (ii) najmu samochodu osobowego z terytorium UE;
 • kwestii płatności z tytułu usług ubezpieczenia, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii możliwości korzystania przez grupę VAT z ochrony z art. 14k i 14m OP wynikającej z interpretacji indywidualnych wydanych dla członków grupy VAT przed jej powstaniem;
 • kwestii oceny czy w odniesieniu do budynku wybudowanego na cudzym gruncie spółka podlega opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków;
 • usług szkoleniowych spółki w zakresie obsługi systemu realizowanych bezpośrednio w szpitalach w zakresie teleradiologii które nie korzystają ze zwolnienia z VAT;
 • kwestii oceny czy spółka z o.o. powstała z przekształcenia spółki jawnej jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności, o którym mowa w art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy CIT;
 • kwestii oceny czy danina specjalna na obronę Republiki Cypru podlega odliczeniu od podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej zgodnie z art. 24a ust. 12 ustawy CIT;
 • kwestii gminy, która nie można wykorzystywać równocześnie dwóch różnych metod do rozliczenia VAT od wydatków mieszanych;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii zwolnienia z VAT usług przekazu pieniężnego, usług wymiany walut oraz usług bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych przekazanych w celu wykonania transakcji płatniczej, a także usług przechowywania i przetwarzania danych;
 • kwestii ustalenia czy dniem poniesienia kosztu uzyskania przychodu typu GRNI może być dzień, w którym koszt ten ujęto w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie innego niż faktura dowodu księgowego;
 • wpłat na PFRON, które nie stanowią wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy CIT. Kwestia spełnienia warunku z art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy CIT;
 • skutków podatkowych w VAT otrzymania środków pieniężnych przez spółkę od dostawców zagranicznych w ramach modelu transgranicznego w związku z otrzymanymi „rabatami pośrednimi”;
 • budowy infrastruktury światłowodowej jako długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej, o którym mowa w art. 15c ust. 10 ustawy CIT;
 • zasady rozpoznawania kosztów w świetle art. 15cb ustawy CIT;
 • kwestii opodatkowania VAT otrzymanych środków w ramach zawartej umowy prewencyjnej;
 • skutków podatkowych w PCC zmiany sposobu finansowania z obligacji korporacyjnych na pożyczkę w drodze nowacji;
 • sposobów przypisania kosztów wspólnych do pozostałych przychodów i przychodów kapitałowych;
 • uznania uzgodnień zawartych w umowach z kontrahentami za uzgodnienia w rozumieniu art. 29a ust. 13 ustawy VAT;
 • prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących wynagrodzenie za usługi doradcze w procesie pozyskania finansowania inwestora dla spółki w związku z transakcją;
 • zakresu przedmiotowego pojęcia ,,usługa turystyki’’. Kwestia prawa do odliczenia VAT z tytułu nabycia usług w zakresie żywienia (organizacja cateringu, dostawa posiłków) w ramach świadczonych usług hotelarskich.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_11_13_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593

Patrycja Lutak
Partner
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
+48 519 898 310