PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo postanowienie oraz wyrok wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • zasad opodatkowania VAT cesji praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej;
 • wyłączenia neutralności podatkowej dalszych wymian udziałów, które jest niezgodne z prawem unijnym.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • ustalenia miejsca prowadzenia działalności odnośnie do konieczności aktualizacji NIP-8;
 • obciążenia opłatą alkoholową przemieszczenia napojów alkoholowych do sklepu przyzakładowego dokonującego sprzedaży detalicznej;
 • warunków uznania dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia za transakcję kontrolowaną w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy CIT;
 • kwestii oceny czy przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 podlegają zwolnieniu z art. 17 ust. 1 pkt 34 i pkt 34a ustawy CIT;
 • kwestii zastosowania art. 7aa ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy CIT (w brzmieniu od dnia 1 stycznia 2022 r.) przez spółkę rozliczającą się ryczałtem od dochodów spółek od 2021 r.;
 • skutków podatkowych w VAT sprzedaży 100% udziałów w spółce celowej;
 • fundacji, która wypłacając świadczenia nie może wyłączyć z podstawy opodatkowania (przychodu w rozumieniu art. 24q ust. 2 ustawy CIT) wartości środków przekazanych fundacji;
 • braku możliwości zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy VAT do obrotu tokenami (obrazami graficznymi) w ramach prowadzonej przez spółkę galerii sztuki;
 • kwestii spełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy CIT;
 • odsetek od kredytu oraz wydatków związanych z transakcjami zabezpieczającymi ryzyko stopy procentowej związanej z nabyciem udziałów (akcji), która są przypisane do źródła przychodów jakim są zyski kapitałowe;
 • kwestii oceny czy spółka angielska zatrudniająca w Polsce pracownika jest płatnikiem z tytułu wypłaconych mu wynagrodzeń;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii opodatkowania VAT wydawania bezpłatnych biletów na festiwal;
 • ustalenia czy podatnik ryczałtu ma obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, w którym podlegał opodatkowaniu ryczałtem;
 • kwestii opodatkowania ryczałtem wydatków spółki ponoszonych na podróże służbowe, dopłaty do pakietów medycznych i wpłaty do PFRON;
 • zapłaty zaliczki na zakup gruntu przed uzyskaniem zezwolenia, która stanowi wydatek kwalifikujący się do objęcia pomocą publiczną;
 • skutków podatkowych na gruncie ustawy CIT przystąpienia fundacji rodzinnej do amerykańskiej spółki transparentnej podatkowo;
 • ustalenia czy dochód osiągnięty w związku z transakcją zbycia udziałów może korzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 24o ust. 1 ustawy CIT w brzmieniu od dnia 1 stycznia 2023 r.;
 • uprawnienia do skorygowania przychodu w związku z wypłatą premii kwartalnych (rabatów pośrednich);
 • kwestii oceny czy naliczone odsetki oraz należne i wymagalne opłaty utrzymaniowe stanowią przychody z wierzytelności, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy CIT;
 • wypłaty przez spółkę na rzecz wspólnika wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez niego funkcji prokurenta samoistnego na podstawie uchwały zarządu, która nie stanowi dochodu z tytułu ukrytych zysków określonych w art. 28m ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 28m ust. 3 ustawy CIT;
 • warunku z art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy VAT, który zostanie spełniony dopiero w momencie uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu postępowania upadłościowego dla wierzytelności;
 • polsko-szwedzkiej UPO, zgodnie z którą, jeśli montaż konstrukcji stalowych na terenie Szwecji odbywa się przez oddelegowanych pracowników spółki i trwać będzie powyżej 12 miesięcy to powyższe prace montażowe stanowią zakład;
 • kwestii ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku wynajmowania pracownikom po cenach niższych niż detaliczne samochodów osobowych będących własnością pracodawcy.


Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_12_11_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839