PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretację wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia mogącego stanowić transakcję kontrolowaną;
 • kwestii korekty VAT w związku z udzielaniem premii.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z dniem wniesienia skargi do sądu administracyjnego, do dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności – wyrok TK;
 • kwestii wstrzymania biegu przedawnienia karalności czynu i przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe – wyrok TK;
 • kwestii przesłanki bezpośredniego prowadzenia przez podatnika działalności B+R;
 • kwestii braku konkretnej transakcji opodatkowanej nie musi zawsze prowadzić do utraty prawa do odliczenia VAT;
 • kwestii nabywania efektów prac od podmiotów zewnętrznych (kontrahentów) przez spółkę posiadającą status centrum badawczo-rozwojowego nie wyklucza odliczenia kosztów w ramach ulgi B+R na podstawie art. 18d ust. 3a pkt 2 ustawy CIT;
 • kwestii wymiennego stosowania ulgi B+R oraz opodatkowania IP BOX w zakresie dochodów wynikających z komercjalizacji kwalifikowanej gry w kolejnych następujących po sobie latach podatkowych;
 • kwestii ustalenia dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 24d ust. 7 pkt 3 ustawy CIT;
 • wydatków wynikających z wykonania wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytowej nie mogą być zaliczone do kosztów bieżącego funkcjonowania banku;
 • kwestii zaliczenia do ulgi na ekspansję kosztów działań związanych w wprowadzeniem na rynek nowej linii produktowej makaronów i dań gotowych;
 • kwestii stosowania art. 306 Dyrektywy 112 do konsolidatora usług hotelowych, który nabywa oraz odsprzedaje usługi noclegowe innym podmiotom;
 • kwestii czy podatnik, który otrzymał aport w postaci ZCP przez 24 miesiące jest wyłączony z możliwości opodatkowania w formie zryczałtowanej;
 • kwestii zakresu przedmiotowy pojęcia „dla zastosowań przemysłowych”, o którym mowa w art. 38eb ust. 3 ustawy CIT,

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii stosowania od 1 stycznia 2024 r. prawa do zwolnienia dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych wypłacanych podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przed 1 grudnia 2001 r. – interpretacja ogólna Ministra Finansów;
 • kwestii usługi obejmujące czynności techniczne na rzecz ubezpieczyciela nie korzystają ze zwolnienia od VAT;
 • kwestii czy spółka, wypłacając należności tytułem dywidendy, będzie uprawniona do zastosowania art. 10 ust. 2 lit. a polsko-brytyjskiej UPO bez względu na to, czy rzeczywistym właścicielem dywidendy będzie bezpośredni czy pośredni udziałowiec spółki;
 • przesłanki uznania transakcji dostawy maszyny wraz z jej montażem i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników klienta za świadczenie kompleksowe (dostawę towarów). Momentu powstania obowiązku podatkowego;
 • skutków podatkowych na tle art. 24q ustawy CIT wypłaty wynagrodzenia za zarządzanie i kontrolę członkowi zarządu przez fundację rodzinną;
 • kwestii czy fundacja rodzinna nie ma możliwości pomniejszenia wartości przychodu fundacji rodzinnej, ustalanego w związku z jej rozwiązaniem o wartość podatkową mienia wniesionego do niej w formie środków pieniężnych;
 • kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego od refakturowanego wykonawstwa zastępczego;
 • kwestii kwalifikacji na gruncie CIT czynszu najmu płaconego przez fundację rodzinną;
 • kwestii dochodu uzyskanego przez fundację rodzinną z tytułu dzierżawy nieruchomości przez spółkę cywilną, przypadający na fundację jako wspólnika spółki cywilnej nie będzie korzystał ze zwolnienia z CIT;
 • kwestii rozliczenia w kosztach podatkowych wydatków związanych z wykonaniem zastępczym oraz karami umownymi;
 • określenia, czy zbycie towarów, uprzednio zaimportowanych na terenie Niderlandów, podlega opodatkowaniu VAT na terenie Polski;
 • kwestii opodatkowania VAT oraz ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego odnośnie do bonów różnego przeznaczenia (MPV).

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 24_01_02_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966