PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • opodatkowania PCC umowy pożyczki udzielonej przez spółkę polską spółce amerykańskiej;
 • kwestii czy zawarcie umowy konsorcjum nie powoduje powstania stosunku powiązania w znaczeniu legalnym na potrzeby obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii ustalenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku wniesienia aportu;
 • kwestii czy całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności i brak możliwości jej prowadzenia lub prowadzenia innej działalności gospodarczej wskutek procesu likwidacji sprawia, że nieruchomości tracą przymiot związania z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • kwestii czy serwery stanowią urządzenie przemysłowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT i art. 12 ust. 3 polsko-niemieckiej UPO;
 • wartości początkowej, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. b ustawy VAT, kwestii czy jest to wartość historyczna z chwili nabycia nieruchomości, która nie podlega uaktualnieniu;
 • kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rekompensat w związku z zakończeniem sporu sądowego, dotyczącego przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych;
 • skutków podatkowych w CIT sprzedaży przez bank objętych obligacji korporacyjnych na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego za cenę niższą od wydatków poniesionych na ich objęcie;
 • kwestii czy wydatki spółki ponoszone na promocyjne kredyty umożliwiające zakup sprzedawanych przez nią samochodów stanowią koszty uzyskania przychodów;
 • kwestii czy deweloper korzystający z usług generalnego wykonawcy i podwykonawców nie spełnia przesłanki z art. 26gb ust. 2 ustawy PIT, tj. nie wytwarza samodzielnie produktów;
 • kwestii oceny czy wniesienie przez fundację rodzinną nieruchomości aportem do spółki z o.o. będzie opodatkowane CIT;
 • kwestii stosowania art. 15 ust. 2 i 2a w zw. z art. 15 ust. 2b ustawy CIT w przypadku konwersji pożyczek (bez odsetek) udzielonych spółce-córce na kapitał zakładowy;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego polegających na instalacji systemów odnawialnych źródeł energii oraz usuwaniu azbestu w związku wyrokami TSUE z 30 marca 2023 r. w sprawach C-612/21 i C-616/21;
 • kwestii czy koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania polegające na wdrożeniu, instalacji i uruchomieniu Systemu SAP należy zaliczyć do wartości początkowej WNiP;
 • kwestii dokumentowania czynności wykonywanych pomiędzy członkami grupy VAT;
 • kwestii oceny, czy uiszczona przez spółkę kwota odszkodowania, wynikająca z zawartej ugody, może stanowić kosztu uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust. 1 ustawy CIT;
 • braku opodatkowania VAT opłat pobieranych przez miasto za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej;
 • kwestii spełnienia warunku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy CIT;
 • kwestii rozliczeń VAT po stronie gminy będącej prosumentem energii elektrycznej;
 • warunków utworzenia grupy VAT. Kwestii zachowania prawa do odliczenia podatku VAT oraz kontynuowania korekty określonej przepisami art. 91 ustawy VAT;
 • skutków podatkowych na gruncie VAT pobrania opłaty rezerwacyjnej na podstawie zawartej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży;
 • kwestii czy do okresu „co najmniej 2 lat”, o którym mowa w art. 24m ust. 2 ustawy CIT, wlicza się także nieprzerwany okres, który swój początek miał przed 1 stycznia 2023 r.;
 • sposobu postępowania podczas przechodzenia na metodę rachunkową ustalania różnic kursowych;
 • kwestii nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne członków rady nadzorczej należności stanowiących zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej, zakwaterowania i wyżywienia.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 24_05_27_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839