PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Przekazanie składników majątku spółki wspólnikom w związku z likwidacją spółki z o.o. a powstanie przychodu po stronie spółki na podstawie art. 14a u.p.d.o.p. (wyrok WSA);

Skutki podatkowe zmiany wysokości udziału w zysku spółki komandytowej po zakończeniu roku podatkowego (wyrok NSA);

Zastosowanie zasady podatkowej sukcesji generalnej w przypadku transgranicznego połączenia spółek (wyrok WSA);

Moment powstania przychodu podatkowego w przypadku prowizji od umowy pożyczki (wyrok WSA);

Przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowizji od udzielenia kredytu, prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu oraz prowizji od kwoty niewypłaconego kredytu (interpretacja indywidualna);

Przesłanki zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. do opłat za możliwość korzystania z wartości niematerialnych (interpretacja indywidualna).

VAT

Stawka VAT z tytułu przeniesienia (cesji) praw i obowiązków wynikających z przedwstępnych umów na rzecz podmiotu trzeciego. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia cesji (interpretacja indywidualna).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_08_17_PT_Przekrój Podatkowy