PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej po stronie wspólników pozostających w spółce w świetle art. 14 ust. 2e u.p.d.o.f. (wyrok NSA);

Zasady ustalania przychodu spółki ze zbycia ZCP wraz z zobowiązaniami (wyrok WSA);

Możliwość zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p.  kwot wynikających z kontraktów terminowych zawieranych na rzecz przedsiębiorcy strefowego (wyrok WSA).

VAT

Zakres prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących usługi stacji kontroli pojazdów (wyrok NSA);

Usługi udostępniania serwisów danych giełdowych w czasie rzeczywistym wraz z uprawnieniem do ich dalszej dystrybucji od dnia 1 lipca 2017 r. a prawo do zwolnienia od VAT (wyrok WSA);

Przesłanki zwolnienia z VAT usług doradczych na rzecz zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (interpretacja indywidualna);

Kwestia odpowiedzialności solidarnej przy płatności na rzecz faktoranta w mechanizmie podzielonej płatności (interpretacja indywidualna);

Możliwość zwolnienia z VAT usług zakwaterowania rodzica lub opiekuna chorego pacjenta na oddziale w trakcie leczenia szpitalnego (interpretacja indywidualna);

Możliwość objęcia regulacjami u.p.t.u. płatności odszkodowawczej (interpretacja indywidualna);

Usługa magazynowania i składowania jako świadczenie kompleksowe – miejsce świadczenia (interpretacja indywidualna).

Składki na ubezpieczenie społeczne

Podleganie ubezpieczeniom społecznym przez pracownika podmiotu zagranicznego oddelegowanego przez ten podmiot do pracy na teren Polski (decyzja Oddziału ZUS).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_09_24_PT_Przekrój Podatkowy