PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Zakres przedmiotowy pojęcia „wykorzystywanych w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika”, o który mowa w art. 24b ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p. (wyrok WSA);

Kwestia odliczeń kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową w związku z realizacją usług dotyczących projektów na rzecz innych spółek PGK rozliczanych w ramach transakcji wewnątrzgrupowych (wyrok WSA);

Sposób liczenia terminu określonego w art. 5 ust. 3 polsko-niemieckiej u.p.o., po upływie którego powstaje zakład (wyrok WSA);

Kwestia spełnienia przesłanek z art. 18d ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p. w przypadku nabycia ekspertyz, opinii, usług doradczych, usług równorzędnych oraz wyników badań naukowych od konsorcjum, którego nie wszyscy członkowie mają status jednostki naukowej (wyrok WSA).

VAT

Dostawa towarów na rzecz brytyjskiego kontrahenta z wykorzystaniem magazynu w Belgii jako WDT w rozumieniu art. 13 ust. 1 u.p.t.u. (wyrok NSA);

Skutki podatkowe w VAT pokrycia przez gminę udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. (TBS) i uzyskania przez nią prawa najmu lokali mieszkalnych z prawem ich podnajmowania (wyrok NSA);

Przesłanki kwalifikacji czynności wykonywanych przez menedżera na podstawie kontraktu menedżerskiego jako czynności opodatkowanych VAT (wyrok WSA);

Kwestia opodatkowania VAT dostaw towarów dokonanych poza terytorium kraju oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi dostawami (interpretacja indywidualna);

Przesłanki zwolnienia z VAT dla usług pośrednictwa finansowego (interpretacja indywidualna);

Zakres przedmiotowy pojęcia „sprzedaż o charakterze ciągłym”. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla świadczonych usług licencyjnych (interpretacja indywidualna);

Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie najmu krótko- i długoterminowego (interpretacja indywidualna);

Kwestia zgodności z przepisami Dyrektywy 112 terminu realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji importu usług, WNT oraz „krajowego odwrotnego obciążenia” (interpretacja indywidualna).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_09_28_PT_Przekrój Podatkowy