PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Zasady ustalania „centrum interesów życiowych” dla określenia rezydencji podatkowej (wyrok NSA);

Zastosowanie przepisu art. 14a ust. 1 u.p.d.o.p. do zobowiązania pieniężnego w miejsce którego spełniane jest świadczenie niepieniężne (wyrok NSA);

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową a stosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p. (wyrok NSA);

Koszty finansowania dłużnego w świetle przepisów u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna);

Przesłanki uznania czy opłaty za prawa własności przemysłowej dotyczące technologii i organizacji produkcji, wnoszone na rzecz podmiotu powiązanego, mogą zostać uznane za koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna).

VAT

Możliwość skorygowania deklaracji VAT w przypadku stosowania zawyżonej stawki VAT w sprzedaży paragonowej (wyrok NSA);

Skutki podatkowe w VAT zwrotnego przeniesienia wierzytelności (interpretacja indywidualna);

Możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w zakupionych usługach hotelarskich i gastronomicznych (interpretacja indywidualna);

Możliwość skorzystania z prawa do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących przez następcę prawnego podmiotu, który skorzystał już z przedmiotowego zwrotu (interpretacja indywidualna).

Ordynacja podatkowa

Konsekwencje prawne opinii wydanej przez Szefa KAS na wniosek organu interpretacyjnego skierowany na podstawie art. 14b § 5b o.p., potwierdzającej „uzasadnione przypuszczenie” (wyrok NSA).

Podatki i opłaty lokalne

Możliwość zastosowania przepisu art. 3 ust. 5 u.p.o.l. w sytuacji, gdy wyodrębnione lokale, z własnością których wiąże się udział w nieruchomości wspólnej, znajdują się we własności tego samego podmiotu (uchwała 7 sędziów NSA)

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_10_05_PT_Przekrój Podatkowy