PRZEKRÓJ PODATKOWY


Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Bezpłatne udostępnianie przez pracodawcę noclegów pracownikom w czasie oddelegowania a powstanie po ich stronie przychodu z nieodpłatnych świadczeń (wyrok NSA);

Możliwość podlegania ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 2 lub art. 16 ust. 1 pkt 73 u.p.d.o.p  części odsetkowej raty leasingowej, podlegającej ograniczeniu również na podstawie art. 15c ust. 1 w zw. z ust. 12 u.p.d.o.p., (wyrok WSA);

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez inwestora z tytułu jego solidarnej odpowiedzialności z głównym wykonawcą na realizację roszczeń podwykonawców (wyrok WSA);

Skutki podatkowe odpłatnego przejęcia pożyczki (interpretacja indywidualna);

Brak stosowania art. 24b ust. 1 u.p.d.o.p. do lokali stanowiących własność spółki (interpretacja indywidualna).

VAT

Brak możliwości zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT do dostaw energii elektrycznej w transakcjach krajowych (wyrok NSA);

Brak prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków przeznaczonych na promocję własną gminy (wyrok WSA);

Kwestia określania momentu, w którym podatnik jest uprawniony do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego, o wartości wykazane na wystawionej fakturze korygującej (interpretacja indywidualna);

Stawka VAT przy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo do odliczenia VAT w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu (interpretacja indywidualna).

Podatek akcyzowy

Kwestia zastosowania zwolnienia od akcyzy czynności, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny będący ZCP (interpretacja indywidualna).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_12_07_PT_Przekrój Podatkowy