PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Brak możliwości stosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f. do pracowników tymczasowych (wyrok NSA);

Określenie momentu rozpoczęcia i zakończenia roku podatkowego spółki przejmowanej – byłego członka PGK (interpretacja indywidualna);

Zastosowanie przepisu art. 15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. do usług informatycznych (interpretacja indywidualna).

VAT

Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej zużycia paliwa na cele osobiste pracowników spółki w związku z udostępnieniem pracownikom samochodów służbowych (wyrok NSA);

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku dostarczenia wielu elementów kompleksu (wyrok NSA);

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w konsorcjum (interpretacja indywidualna);

Kwestia oceny czy roboty wykończeniowe, polegające na doprowadzeniu lokalu mieszkalnego do standardu „pod klucz” stanowią jednolite świadczenie podlegające 8% stawce VAT (interpretacja indywidualna);

Przesłanki zwolnienia z VAT usług medycznych oraz uznania wykonywanych świadczeń w postaci pobytów rehabilitacyjnych i leczniczych za usługę kompleksową (interpretacja indywidualna).

Podatek od nieruchomości

Kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości konstrukcji kotwowych w wyrobiskach górniczych w kopalni miedzi (wyrok NSA).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_12_14_PT_Przekrój Podatkowy