PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Odsetki od wierzytelności kredytowych i opłaty kredytowe, które zostały sprzedane razem z wierzytelnością na rzecz innego podmiotu a koszty uzyskania przychodu (wyrok NSA);

Kwestia możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych za poprzednie lata podatkowe (wyrok WSA);

Kwalifikacja do odpowiedniego źródła przychodów uzyskanych z tytułu udzielonych licencji na znak towarowy oraz związanych z tym kosztów (wyrok WSA);

Kwestia zastosowania przez PGK uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, o których mowa w art. 25 ust. 6 u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna);

Zasady korzystania z pomocy publicznej przez przedsiębiorcę strefowego w sytuacji przejęcia spółki posiadającej również zezwolenie strefowe (interpretacja indywidualna).

VAT

Ograniczenie rozliczenia VAT trzymiesięcznym terminem, o którym mowa w art. 86 ust. 10b pkt 2 i 3 w zw. z ust. 10i u.p.t.u.,  w kontekście zgodności z przepisami Dyrektywy 112 (wyrok WSA);

Kwestia braku prawa do wystawienia faktur korygujących w związku z wydaniem przez usługodawcę (usługobiorcom) bezpodstawnie uzyskanych korzyści (interpretacja indywidualna);

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku dostawy towarów w danym 7-dniowym okresie rozliczeniowym (interpretacja indywidualna).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_12_21_PT_Przekrój Podatkowy