PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Zastosowanie ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d u.p.d.o.p. do podmiotu powstałego w wyniku przekształcenia (do wspólników tego podmiotu) (wyrok NSA);

Kwestia powstania zakładu w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 u.p.d.o.p. w zw. z art. 5 ust. 5 polsko-luksemburskiej u.p.o. (wyrok WSA);

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości podatku VAT w części, w której podatnikowi nie przysługuje prawo do jego odliczenia, poniesionego w związku z nabyciem usług, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 73 u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna);

Zasady ustalenia kosztu uzyskania przychodu na gruncie u.p.d.o.p. z tytułu odpłatnego zbycia środka trwałego (gruntu) (interpretacja indywidualna);

Sposób ustalania limitu kosztów finansowania dłużnego w PGK (interpretacja indywidualna);

Ustalenie okresu ważności certyfikatu rezydencji (interpretacja indywidualna);

Możliwość udokumentowania rezydencji podatkowej audytorów za pomocą elektronicznych certyfikatów rezydencji (interpretacja indywidualna);

Zastosowanie ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. do wydatków na nabycie usług w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych (interpretacja indywidualna).

VAT

Prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych na uzbrojenie w kanalizację deszczową, wodociągową i ściekową terenów przemysłowych (wyrok NSA);

Przepis art. 86 ust. 10i u.p.t.u. a art. 167 Dyrektywy 112 (wyrok WSA);

Konsekwencje wystawienia faktury z naruszeniem art. 106i ust. 7 pkt 2 u.p.t.u. (wyrok WSA).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 19_02_01_PT_Przekrój Podatkowy