PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Opodatkowanie podatkiem u źródła sprzedaży tajemnicy receptury w świetle art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. (wyrok NSA);

Kalkulacja limitu, a przychody i koszty działalności zwolnionej z opodatkowania na podstawie zezwoleń w świetle art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p (interpretacja indywidualna);

Obowiązki spółki wynikające z u.p.d.o.f. w związku z wypłatą wynagrodzeń dla akcjonariuszy z tytułu realizowania przez nich powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki (art. 356 k.s.h.) (interpretacja indywidualna);

Brak obowiązku pobrania podatku u źródła od wypłaty odsetek w kwocie ponad 2 miliony złotych na rzecz polskiego oddziału francuskiego rezydenta podatkowego (interpretacja indywidualna);

Rozliczenie podatkowe różnic kursowych powstałych w związku ze sprzedażą akcji oraz kosztów nabycia opcji walutowej (interpretacja indywidualna).

VAT

Skutki podatkowe w VAT zbycia wierzytelności objętej ulgą na złe długi VAT (wyrok NSA);

Wymóg rejestracji podatnika dokonującego WDT najpóźniej w momencie składania deklaracji podatkowej a zgodność z prawem unijnym (wyrok NSA);

Warunki obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku VAT na podstawie art. 108d u.p.t.u. VAT (wyrok WSA);

Obowiązek wykazania w deklaracji VAT importu usług finansowych zwolnionych z VAT. Kwestia cesji pożyczkowych wierzytelności własnych VAT (interpretacja indywidualna);

Kwestia uznania oferowanych bonów za bony jednego przeznaczenia, o których mowa w art. 2 pkt 41 u.p.t.u. Obowiązek podatkowy w VAT w związku z realizacją bonów jednego przeznaczenia (interpretacja indywidualna).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_03_08_PT_Przekrój Podatkowy