PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Ordynacja podatkowa

Zasady doręczania zawiadomienia, o którym mowa w art. 70c o.p. (uchwała 7 sędziów NSA).

Podatki dochodowe

Zasady stosowania limitów określonych w art. 15c u.p.d.o.p. (wyrok WSA);

Dokumenty, które mogą stanowić dokumentację podatkową, zgodnie z art. 9a ust 2b pkt 5 lit. a u.p.d.o.p. (wyrok WSA);

Kwestia zastosowania art. 15 e ust. 1 u.p.d.o.p. do amerykańskich usług wsparcia w zakresie treasury (interpretacja indywidualna);

Odsetki, odsetki karne oraz prowizje a  przychody o charakterze odsetkowym (interpretacja indywidualna);

Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p., do dochodu z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia mienia (interpretacja indywidualna).

VAT

Kwestia prawa do odliczania VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa związanego z eksploatacją samochodów osobowych w okresie oddania pojazdów do odpłatnego używania w oparciu o umowy z agentami (wyrok NSA);

Obowiązek zarejestrowania dla potrzeb VAT spółki szwedzkiej i spółki litewskiej. Stałe miejsce prowadzenia działalności. Sposób dokumentowania usług (interpretacja indywidualna);

Opodatkowanie VAT dostawy towarów realizowanych na podstawie częściowych zamówień (interpretacja indywidualna).

Podatek akcyzowy

Kwestia kwalifikacji półproduktu przeznaczonego do zmieszania z napojami bezalkoholowymi, otrzymanego z brzeczki zawierającej mniej składników słodowych niż składników niesłodowych, do którego dodano syrop glukozowy przed procesem fermentacji (wyrok TSUE).

Składki na ubezpieczenie społeczne

Kwestia zastosowania sukcesji stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w przypadku powstania nowego podmiotu/przedsiębiorcy w nowej formie prawnej (decyzja Oddziału ZUS).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_03_22_PT_Przekrój Podatkowy