PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Zastosowanie art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p. do wypłaty środków z kapitału zapasowego (wyrok NSA);

Możliwość zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. do rekompensaty z tytułu zmniejszenia zamówienia na produkty strefowe (wyrok NSA);

Skutki podatkowe na gruncie u.p.d.o.p. przejęcia długu i przystąpienia do długu (wyrok WSA);

Obowiązek obliczania kwoty pomniejszającej podstawę opodatkowania podatkiem od budynków z uwzględnieniem proporcji opisanej w art. 24b ust. 10 u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna);

Sposób rozliczenia zwrotu należności publicznoprawnych oraz opłat za użytkowanie wieczyste w przypadku umowy przewłaszczenia nieruchomości (interpretacja indywidualna);

Przypisanie do źródła przychodów przychodów osiąganych z tytułu udziału w zyskach spółek niebędących osobami prawnymi (interpretacja indywidualna);

Wynagrodzenie należne podmiotowi powiązanemu z tytułu nabycia licencji a koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem towaru w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna);

Skutki podatkowe w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. ustanowienia na rzecz spółki nieodpłatnej służebności przesyłu (interpretacja indywidualna);

Zastosowanie limitu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p., do kosztów usług wsparcia w zakresie transportu i logistyki (interpretacja indywidualna).

VAT

Znaczenie okoliczności samodzielnego zawierania umowy o zarządzenie nieruchomością dla oceny zorganizowania przenoszonego majątku jako ZCP. Zakres funkcji ochronnej interpretacji indywidualnej (wyrok NSA).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_03_29_PT_Przekrój Podatkowy