PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • niedopuszczalności dokonania przez organ II instalacji zmiany podstaw z regulacji dotyczących pozorności na regulacje dotyczące cen transferowych;
  • wykładni pojęć wytworzenia lub nabycia towaru bądź świadczenia usługi na gruncie przepisu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT;
  • prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z realizacją doktryny społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR);
  • braku możliwości otrzymania zwrotu VAT na rachunek bankowy podatnika posiadany w polskim oddziale zagranicznego banku;
  • obowiązku korygowania ewidencji VAT oraz JPK w przypadku wystawienia dla podatnika VAT faktury do paragonu;

a także interpretacje indywidualne dotycząc

  • braku obowiązku uwzględniania różnic kursowych związanych z otrzymanym i udzielonym finansowaniem dłużnym przy ustalaniu kwoty podatkowego EBITDA;
  • uznania zbycia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych we własnym zakresie oraz nabytych od osób trzecich za przychody poza zakresem zastosowania art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a i e ustawy CIT;
  • powstania w Polsce zakładu spółki maltańskiej w związku z ustanowieniem przedstawiciela  upoważnionego do zawierania umów cywilnoprawnych w imieniu i na jej rzecz.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_04_15_PT_Przekrój Podatkowy