PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z przymusowym wykupem akcji,
 • rozumienia pojęcia kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi w kontekście odpisów amortyzacyjnych,
 • wyłączenia usług administracyjnych z limitu dot. usług niematerialnych z art. 15e ustawy CIT,
 • wymogu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności wobec wszystkich dłużników solidarnych,
 • przychodu z nieodpłatnego świadczenia z tytułu umownego ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu,
 • oceny zgodności art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT z przepisami unijnymi oraz zasadami neutralności i proporcjonalności,
 • momentu wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej na gruncie VAT,

a także interpretacje indywidualne dotyczące:

 • kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zapłaconych w 2018 r.,
 • uznania przychodów związanych ze spłatą należnej wierzytelności (tj. wykup komercyjnych bonów dłużnych) za przychody z zysków kapitałowych,
 • stosowania ograniczenia z art. 15e ustawy CIT do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środka trwałego (w tym inwestycji w obcym środku trwałym),
 • wyłączenia wynagrodzenia z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy z kosztów uzyskania przychodów,
 • zasad rozliczania podatku od przychodów z budynków komercyjnych w świetle art. 24b ustawy CIT,
 • zasad kalkulacji przychodu w podatku od przychodów z budynków komercyjnych,
 • opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności przemysłowej (IP BOX),
 • braku wpływu odliczania strat z lat ubiegłych na zwolnienie z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych z art. 11n ust. 1 ustawy CIT,
 • miejsca opodatkowania VAT usługi obsługi logistycznej,
 • braku obowiązku rozpoznania importu usług w związku z rozliczeniem podziału marży.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_05_13_PT_Przekrój Podatkowy