PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

 • możliwości stosowania zwolnienia przychodu z odsetek przez spółkę powstałą w wyniku połączenia,
 • sposobu opodatkowania konkursu, którego celem jest zmotywowanie sprzedawców do zwiększenia poziomu sprzedaży towarów oferowanych przez organizatora,
 • możliwości zwrotu podatku PCC w sytuacji zawarcia umowy spółki przed 1 stycznia 2016 r. i niepokrycia udziałów w spółce, a w rezultacie niemożności zarejestrowania spółki w KRS,
 • kwalifikacji na gruncie VAT czynności polegających na udostępnianiu kart paliwowych oraz negocjowaniu, finansowaniu i rozliczaniu nabywania paliwa z wykorzystaniem tych kart,
 • sposobu liczenia terminu prawa do odliczenia VAT (art. 86 ust. 13 ustawy VAT) w świetle zasady zaufania do organów podatkowych,
 • zgodności z prawem unijnym stosowanego przez krajowego ustawodawcę systemu statystycznego dla określania zakresu zastosowania stawki obniżonej w kontekście opodatkowania VAT posiłków sprzedawanych w fast foodach,

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • możliwość uznania podatku u źródła za koszt uzyskania przychodów, w sytuacji gdy został on zapłacony z własnych środków, a uzyskanie od kontrahenta certyfikatu rezygnacji i oświadczenia nie było możliwe,
 • objęcia ograniczeniami wynikającymi z art. 15e ust. 1 ustawy CIT wydatków z tytułu korzystania z oprogramowania do zarządzania prawami do programów i utrzymania tego oprogramowania,
 • wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwoty odprawy wypłaconej zarządzającemu w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zarządzania,
 • regulowania zobowiązań wobec kontrahenta na rachunek bankowy faktora i możliwości wnioskowania w takiej sytuacji o przyspieszony zwrot VAT na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy VAT,
 • momentu powstania obowiązku podatkowego dla podmiotu rozliczającego VAT z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia,
 • warunków zastosowania stawki 0% dla usług sprzedaży imprez turystycznych świadczonych w imieniu i na rzecz touroperatorów, które odbywają się poza terytorium UE.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_05_27_PT_Przekrój Podatkowy