PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Możliwość zastosowania przepisu art. 14a ust. 1 u.p.d.o.p. do zwrotu majątku rzeczowego w ramach likwidacji spółki  (wyrok NSA);

Możliwość opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. objęcia podwyższonej wartości istniejącego udziału w zamian za aport (wyrok NSA);

Przesłanki zaliczenia wydatków zwróconych zagranicznym spółkom detalicznym do kosztów podatkowych (wyrok NSA);

Kwestia porównywalności kanadyjskiego funduszu do podmiotów krajowych takich jak ZUS, FUS, fundusz inwestycyjny oraz otwarty fundusz emerytalny (OFE) ocenianych łącznie (wyrok NSA);

Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów odsetek od zobowiązania wobec spółki zależnej potrąconych z kwotą dywidendy (wyrok WSA);

Zakres przedmiotowy pojęcia „przychody o charakterze odsetkowym” (art. 15c u.p.d.o.p.) oraz pojęcia „przychodów z odsetek” (art. 15e u.p.d.o.p.) (interpretacja indywidualna);

Ukonstytuowanie zakładu spółki niemieckiej na terytorium Polski (interpretacja indywidualna).

VAT

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od usług prawniczych dotyczących prowadzonych sporów podatkowych oraz sporu cywilnego o odszkodowanie za szkody związane z niezgodnymi z prawem decyzjami podatkowymi i działaniami organów władzy publicznej (wyrok NSA);

Zakres prawa spółki przejmującej do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na spółkę dzieloną (interpretacja indywidualna);

Prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie składników majątkowych niestanowiących ZCP. Przesłanki uznania zespołu składników majątkowych za ZCP na gruncie u.p.t.u. (interpretacja indywidualna).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_09_07_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy