PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej po stronie wspólników pozostających w spółce w świetle art. 14 ust. 2e u.p.d.o.f. (wyrok NSA);

Zasady ustalania przychodu spółki ze zbycia ZCP wraz z zobowiązaniami (wyrok WSA).

VAT

Usługi udostępniania serwisów danych giełdowych w czasie rzeczywistym wraz z uprawnieniem do ich dalszej dystrybucji od dnia 1 lipca 2017 r. a prawo do zwolnienia od VAT (wyrok WSA);

Przesłanki zwolnienia z VAT usług doradczych na rzecz zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (interpretacja indywidualna);

Kwestia odpowiedzialności solidarnej przy płatności na rzecz faktoranta w mechanizmie podzielonej płatności (interpretacja indywidualna).

Składki na ubezpieczenie społeczne

Podleganie ubezpieczeniom społecznym przez pracownika podmiotu zagranicznego oddelegowanego przez ten podmiot do pracy na teren Polski (decyzja Oddziału ZUS)

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_09_24_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy