PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Przychód powstały w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej (wyrok NSA);

Możliwość zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15c u.p.d.o.p. do opłat leasingowych ponoszonych w związku z umową leasingu operacyjnego (wyrok WSA);

Kwestia wyłączenia części odsetkowej raty leasingowej z kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 16 ust. 1 pkt 73 i art. 15c ust. 12 u.p.d.o.p. (wyrok WSA);

Zasady rozliczania wartości strat podatkowych spółki za lata poprzedzające pierwszy rok podatkowy PGK w przypadku utraty przez PGK statusu podatnika (wyrok WSA);

Kwestia zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. przez niemiecki fundusz inwestycyjny (wyrok WSA);

Skutki podatkowe w PIT związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (interpretacja indywidualna).

VAT

Moc wiążąca decyzji WZ wydanej dla nieruchomości przed podziałem w odniesieniu do wydzielonych z tej nieruchomości działek (wyrok NSA).

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zasady odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zawarcia dwóch umów ze zleceniobiorcą (decyzja Oddziału ZUS).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_10_19_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy