PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Zastosowanie art. 14a ust. 1 u.p.d.o.p do wypłaty dywidendy niepieniężnej (wyrok NSA);

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności z tytułu kredytu płatniczego przez instytucję płatniczą działającą na podstawie ustawy o usługach płatniczych (wyrok WSA);

Kwestia opodatkowania u źródła dochodów z tytułu usług wykonywanych przez zagranicznych kontrahentów na rzecz zakładów polskiego banku (wyrok WSA);

Przesłanki stosowania art. 11 ust. 3 lit. a polsko-niemieckiej u.p.o. (wyrok WSA);

Ograniczenia o których mowa w art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p., a wynagrodzenia za korzystanie z marek i know-how ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych (interpretacja indywidualna).

VAT

Kwestia zwolnienia od VAT czynności wchodzących w zakres pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz czynności dotyczących instrumentów finansowych (wyrok WSA).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_11_30_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy