PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Bezpłatne udostępnianie przez pracodawcę noclegów pracownikom w czasie oddelegowania a powstanie po ich stronie przychodu z nieodpłatnych świadczeń (wyrok NSA);

Możliwość podlegania ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 2 lub art. 16 ust. 1 pkt 73 u.p.d.o.p  części odsetkowej raty leasingowej, podlegającej ograniczeniu również na podstawie art. 15c ust. 1 w zw. z ust. 12 u.p.d.o.p., (wyrok WSA);

Skutki podatkowe odpłatnego przejęcia pożyczki (interpretacja indywidualna).

VAT

Kwestia określania momentu, w którym podatnik jest uprawniony do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego, o wartości wykazane na wystawionej fakturze korygującej (interpretacja indywidualna);

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_12_07_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy