PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Zasady określenia wartości transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju odnośnie do transakcji finansowych, gdzie wynagrodzenie oparte jest o zrealizowane rzeczywiste przepływy pieniężne dające prawo do wynagrodzenia (np. kredyty, depozyty) (wyrok WSA);

Określenie momentu rozpoczęcia i zakończenia roku podatkowego spółki przejmowanej – byłego członka PGK (interpretacja indywidualna);

Zastosowanie przepisu art. 15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. do usług informatycznych (interpretacja indywidualna).

VAT

Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej zużycia paliwa na cele osobiste pracowników spółki w związku z udostępnieniem pracownikom samochodów służbowych (wyrok NSA);

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w konsorcjum (interpretacja indywidualna);

Kwestia oceny czy roboty wykończeniowe, polegające na doprowadzeniu lokalu mieszkalnego do standardu „pod klucz” stanowią jednolite świadczenie podlegające 8% stawce VAT (interpretacja indywidualna);

Przesłanki zwolnienia z VAT usług świadczonych przez bank na rzecz innego banku (interpretacja indywidualna).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_12_14_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy