PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • niedopuszczalności dokonania przez organ II instancji zmiany podstaw decyzji z regulacji dotyczących pozorności na regulacje dotyczące cen transferowych;
  • wykładni pojęć wytworzenia lub nabycia towaru bądź świadczenia usługi na gruncie przepisu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT;
  • możliwości stosowania zwolnienia z VAT do usług wsparcia procesu udzielania i późniejszego zarządzania pożyczkami;
  • braku możliwości otrzymania zwrotu VAT na rachunek bankowy podatnika posiadany w polskim oddziale zagranicznego banku;
  • prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z realizacją doktryny społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),

a także interpretacje indywidualne dotyczące:

  • braku obowiązku uwzględniania różnic kursowych związanych z otrzymanym i udzielonym finansowaniem dłużnym przy ustalaniu kwoty podatkowego EBITDA;
  • uznania zbycia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych we własnym zakresie oraz nabytych od osób trzecich za przychody poza zakresem zastosowania art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a i e ustawy CIT;
  • kwestii uwzględnienia w kalkulacji podstawy opodatkowania PNIF wartości aktywów innych podmiotów z tej samej grupy;
  • braku obowiązku pobrania i odprowadzenia przez Fundusz zryczałtowanego podatku przy wypłacie świadczenia dodatkowego na rzecz jego uczestników – osób prawnych.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_04_15_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy