PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • prawa zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu zbycia wierzytelności obejmującej kaucję gwarancyjną zatrzymaną przez kontrahenta,
  • uzyskania zwrotu nadpłaty w VAT w sytuacji braku podniesienia kosztu tego podatku przez podatnika,
  • braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości nominalnej wierzytelności z tytułu naliczonych, a niezapłaconych odsetek od zbywanych wierzytelności pożyczkowych,
  • wykładni „wartości początkowej” w kontekście ustalenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od przychodów z tytułu własności środka trwałego,
  • odliczenia VAT naliczonego z tytułu transakcji, która została opodatkowana na zasadach ogólnych, podczas gdy prawidłowym było zastosowanie do niej odwrotnego obciążenia (wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE),

a także interpretacje indywidualne dotyczące:

  • możliwości zastosowania 9% stawki CIT do opodatkowania dochodów osiągniętych w 2019 roku w związku z przeprowadzeniem w czerwcu 2018 roku konwersji wierzytelności własnych na kapitał dłużnika, 
  • możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rezerw utworzonych przez bank na pokrycie wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu, których nieściągalność została uprawdopodobniona,
  • czynności wykonywanych między polskim oddziałem banku a jego niemiecką centralą jako niepodlegających VAT,
  • korekty VAT należnego na podstawie przepisów dotyczących tzw. ulgi na złe długi.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_04_29_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy