RETROSPEKTYWNE RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH PRZEZ WSPOMAGAJĄCYCH

Już 28 lutego 2021 roku upływa termin na wypełnienie przez wspomagających nowego obowiązku w zakresie retrospektywnego raportowania schematów podatkowych transgranicznych, których pierwsza czynność wdrożeniowa miała miejsce w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Pomijanym do tej pory w polskich regulacjach dotyczących wstecznego raportowania wspomagającym pozostało już niewiele czasu na weryfikację historycznych zdarzeń i ewentualne przekazanie informacji Szefowi KAS.

Poszerzenie zakresu podmiotowego obowiązku retrospektywnego raportowania, który przed nowelizacją dotyczył wyłącznie promotorów i korzystających stanowi dopełnienie implementacji samej dyrektywy MDR. Jak podkreślono w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej, unijna dyrektywa obliguje do wstecznego raportowania dwie kategorie podmiotów tj. „właściwego podatnika” oraz „pośrednika”. Polskie przepisy implementujące unijne regulacje rozdzieliły definicję pojęcia „pośrednika” na „promotora” i „wspomagającego”, jednocześnie nakładając obowiązek retrospektywnego raportowania pierwotnie jedynie na promotorów (mieszczących się w definicji pojęcia „pośrednika”) oraz korzystających (odpowiednikach „właściwego podatnika”). Z perspektywy odzwierciedlenia unijnych regulacji w polskich przepisach objęcie wspomagających nowym obowiązkiem wydaje się być słusznym rozwiązaniem, aczkolwiek problematycznym i uciążliwym dla samych wspomagających zobowiązanych do często czasochłonnego i kosztownego przeglądu czynności dokonywanych w okresie przejściowym.

Co istotne, obowiązek retrospektywnego raportowania nadal w pierwszej kolejności spoczywa na promotorze, a następnie na korzystającym. Po stronie wspomagających obowiązek przekazania informacji do Szefa KAS aktualizować się będzie zatem jedynie w odniesieniu do schematów, które nie zostały zaraportowane przez promotorów oraz korzystających, i jak wskazano w uzasadnieniu do nowelizacji, jedynie jeśli wspomagający przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego jest wspomagającym, stanowi schemat podatkowy transgraniczny.

Na wypełnienie tych obowiązków wspomagający mają jeszcze kilka tygodni. Ponieważ jednak retrospektywne raportowanie będzie obejmowało często działania sprzed prawie 3 lat, nie warto odkładać realizacji tych prac. Opóźnienia w raportowaniu mogą bowiem skutkować wysokimi karami z KKS.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22

Joanna Białobrzewska
Starszy konsultant
joanna.bialobrzewska@ptpodatki.pl
(22) 205 22 35