SCHEMATY PODATKOWE JAKO PRZEDMIOT INTERPRETACJI INDYWIDUALNYCH

Dnia 28 stycznia 2021 r., Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy wyrok, w którym stwierdził, że obowiązki prawno-podatkowe wynikające z przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie schematów podatkowych, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej [sygn. akt I FSK 1703/20].

Organy skarbowe stały dotychczas na stanowisku, że przepisy dotyczące obowiązku raportowania schematów podatkowych nie stanowią przepisów prawa materialnego, a tylko takie mogą być przedmiotem wypowiedzi Dyrektora KIS w zakresie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W analizowanej sprawie, wnioskodawca G. S.A. [dalej: Spółka], zawarła umowę przewozu morskiego ze spółką z siedzibą na Cyprze. Zgodnie z umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Cypru, Spółka w analizowanym stanie faktycznym nie byłaby zobowiązana do zapłaty podatku u źródła w ramach niniejszej transakcji. Spółka powzięła jednak wątpliwość, czy brak obowiązku uiszczenia podatku u źródła nie spowodował jednocześnie obowiązku zaraportowania przedmiotowego zdarzenia jako schematu podatkowego, a w konsekwencji złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w niniejszej sprawie. Dyrektor KIS wydał jednak postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej twierdząc, że interpretacja indywidualna może zostać wydana jedynie dla przepisów prawa materialnego, a istota zagadnień wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie została uregulowana w materialnych przepisach prawa podatkowego. Omawiane postanowienie Dyrektora KIS zostało zaskarżone przez Spółkę do WSA w Krakowie, który 28 maja 2020 r. skargę oddalił, ze względu na fakt, iż zdaniem sądu zakres i sposób realizacji ochrony prawnej w ramach wydania interpretacji indywidualnej odnosi się wyłącznie do interpretacji przepisów materialnego prawa podatkowego [sygn. akt I SA/Kr 1419/19]. Spółka od niniejszego wyroku złożyła skargę kasacyjną do NSA, który w konsekwencji w całości uchylił zaskarżony wyrok, a także postanowienia Dyrektora KIS w tym zakresie.

Zdaniem NSA, przepisy rozdziału 11a Ordynacji podatkowej nie mają jednolitego charakteru. W przepisach wspomnianego rozdziału 11a Ordynacji podatkowej można wskazać zarówno przepisy materialne, jak i procesowe, (w tym także takie, które objęte są katalogiem wyłączeń z art. 14b §2a Ordynacji podatkowej). Pytanie Spółki dotyczyło zaś kwestii samego obowiązku złożenia informacji o schemacie podatkowym, które należy uznać za przepisy materialnoprawne. NSA wskazał ponadto, że przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych znajdują się w dziale III Ordynacji podatkowej, który to rozdział poświęcony jest zobowiązaniom podatkowym, tj. odnoszącym się do zagadnień ogólnych materialnego prawa podatkowego. NSA odniósł się także do ratio legis instytucji interpretacji przepisów prawa podatkowego, która ma zadanie pełnić ochronną rolę podatników, a przede wszystkim gwarantować im prawne bezpieczeństwo. Nie można zatem przepisów tych stosować zawężająco, a już w szczególności bez konkretnego wskazania przez ustawodawcę.

Warto przy tym także wskazać, że do tej pory zdarzały się także wyroki WSA, które uznawały normy wynikające z przepisów określających obowiązki dotyczące raportowania o schematach podatkowych jako normy o charakterze materialnoprawnym, a co za tym idzie – uznawały powinność wydania przez Dyrektora KIS interpretacji indywidualnej w zakresie MDR [sygn. akt I SA/Go 61/20].

Należy mieć nadzieję, iż ta korzystna dla podatników linia orzecznicza znajdzie swój praktyczny wyraz w formie interpretacji wydawanych przez Dyrektora KIS. Co prawda, z uwagi na niedostosowanie terminów raportowania MDR (30 dni) i wydawania interpretacji (do 6 miesięcy), nie można liczyć na to, iż zwolnią one uczestnika uzgodnienia od konieczności samodzielnego rozstrzygnięcia wątpliwości na gruncie regulacji MDR przed upływem terminu na raportowanie, to mogą stanowić one źródło cennej wykładni tych niezwykle niejasnych przepisów. Choć zapewne nie nastąpi to zbyt szybko, to można zakładać, iż w części wydawane interpretacje wypełnią lukę, jaką powinny wypełnić dawno obiecane objaśnienia Ministerstwa Finansów wypracowane m.in. w ramach Forum MDR, na publikację których już chyba mało kto liczy.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22

Rafał Kazik
Konsultant podatkowy
rafal.kazik@ptpodatki.pl
(22) 205 22 68