TAX ALERT 1/2018 – MINISTERSTWO FINANSÓW WYJAŚNIA NIEŚCISŁOŚCI W ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISACH CIT I PIT NA 2018 R.

W dniu 4 stycznia 2018 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: Projekt].

Celem Projektu jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie: (i) opodatkowania wkładów pieniężnych wnoszonych do spółek; (ii) opodatkowania dochodów osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w programach motywacyjnych oraz (iii) amortyzacji podatkowej składników majątkowych otrzymanych przez osoby fizyczne w drodze spadkobrania lub darowizny, które powstały w związku z nowelizacją przepisów ustawy PIT oraz ustawy CIT z dnia 27 października 2017 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. [dalej: Nowelizacja].

Interpretacja powyższych przepisów Nowelizacji budziła wątpliwości już na etapie ich uchwalenia, w związku z czym Ministerstwo Finansów zdecydowało się na ich ekspresową zmianę.

Poniżej, prezentujemy zwięzłe omówienie kluczowych zmian uwzględnionych w Projekcie:

– W zakresie opodatkowania wkładów pieniężnych wnoszonych do spółek, Projekt zakłada utrzymanie dotychczas obowiązującej zasady, zgodnie z którą opodatkowaniu nie podlega wnoszenie do spółek wkładów pieniężnych (art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT).

Powyższy przepis w brzemieniu z Nowelizacji mógłby być interpretowany jako rozszerzenie opodatkowania wkładów wnoszonych do spółek o wkłady o charakterze pieniężnym, które do końca 2017 r. nie stanowiły przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu CIT. Projekt zakłada utrzymanie dotychczasowego brzmienia przepisów oraz intencji ustawodawcy w tym zakresie, wyrażonych w uzasadnieniu do Nowelizacji z dnia 27 października 2017 r.

– Odnośnie opodatkowania dochodów osób fizycznych uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw. programów motywacyjnych, Projekt jednoznacznie wskazuje, iż preferencyjne zasady opodatkowania, odnoszące się do takich programów, zgodnie z którymi przychód z tytułu nabytych akcji powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji, dotyczą również zbycia akcji spółek, których siedziba lub zarząd znajdują na terytorium Polski lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 24 ust. 12a ustawy PIT).

Powyższy przepis w brzmieniu z Nowelizacji stanowi, iż ww. preferencyjne zasady opodatkowania odnoszą się wyłączenie do akcji otrzymanych od spółek, których siedziba lub zarząd znajdują się na terytorium kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego podatkowania. Projekt potwierdza, iż preferencyjnym opodatkowaniem są objęte również akcje polskich spółek.

– W zakresie amortyzacji podatkowej składników majątkowych otrzymanych przez osoby fizyczne w drodze spadkobrania lub darowizny, Projekt zakłada iż, obdarowany będzie uprawniony do kontynuowania amortyzacji otrzymanych w drodze darowizny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przyjmując je w wartości określonej przez darczyńcę (zasada kontynuacji amortyzacji). Natomiast w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadkobrania, Projekt zakłada zachowanie dotychczas obowiązujących zasad, zgodnie z którymi spadkobiercy mają możliwość ponownego określenia wartości początkowej nabytych w ten sposób składników majątku (art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a w zw. z art. 23 ust. 9 ustawy PIT).

Planowany termin wejścia w życie projektowanych przepisów to 1 stycznia 2018 r. co oznacza, iż zmiany będą miały moc wstecznie obowiązującą.

W razie pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT
Piotr Korszla
piotr.korszla@ptpodatki.pl
(22) 205 22 07