TAX ALERT 1/2020 – WAŻNE OBOWIĄZKI W ZAKRESIE MDR – PRZEKAZANIE INFORMACJI O ZASTOSOWANIU SCHEMATU PODATKOWEGO

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, dotyczącymi raportowania schematów podatkowych (ang. MDR – Mandatory Disclosure Rules), korzystający, który dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową, ma obowiązek przekazania do Szefa KAS, w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego, informację o zastosowaniu schematu podatkowego – MDR-3. W naszym przekonaniu niniejsze regulacje mogą spowodować powstanie obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych wraz z deklaracjami dotyczącymi zaliczek pobieranych/przekazywanych przez płatnika do właściwych organów skarbowych.

Z dniem 31 stycznia 2020 r. upływają terminy na złożenie m.in. następujących deklaracji podatkowych:

  1. PIT-4R, tj. deklaracji o zaliczkach na podatek dochodowy za 2019 r.
  2. CIT-6R, tj. deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP – dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym;
  3. CIT-10Z, tj. deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (m.in. odsetki, należności licencyjne) – dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Obowiązek złożenia MDR-3 może zatem dotyczyć podatników wypłacających dywidendy, odsetki, należności licencyjne czy też uczestniczących w schematach podatkowych w zakresie wykorzystania samozatrudnienia (B2B). Z tego względu rekomendujemy dokonanie weryfikacji czy w najbliższym czasie powstaje po Państwa stronie obowiązek przekazania Szefowi KAS informacji MDR-3.

Jednocześnie wskazujemy, że informacja MDR-3 musi być podpisana przez podatnika będącego osobą fizyczną lub wszystkich członków organu zarządzającego podatnika i zawierać:

  • NSP schematu podatkowego (lub gdy NSP nie został nadany – szczegółowe informacje dotyczące schematu podatkowego),
  • wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z powyższym tematem, uprzejmie prosimy o kontakt.

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22

Dominika Michalska
dominika.michalska@ptpodatki.pl
(22) 205 22 55