TAX ALERT 1/2021 – NOWY OBOWIĄZEK – ZGŁASZANIE DO REJESTRU ZUS UMÓW O DZIEŁO

W nawiązaniu do naszego Tax Alertu nr 10/2020, dotyczącego wybranych zagadnień prawnopodatkowych wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2020 r. poz. 568; dalej: Tarcza Antykryzysowa], przypominamy o wprowadzonym od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązku informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [dalej: ZUS] o zawarciu każdej umowy o dzieło, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zgodnie z art. 22 pkt 1 Tarczy Antykryzysowej do art. 36 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych [Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 ze zm.; dalej: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych] został dodany ust. 17, zgodnie z którym: „Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.” Tym samym, ustanowiono obowiązek informowania ZUS o umowach, które nie stanowią tytułu do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego – obowiązek zgłoszenia nie dotyczy zatem umów o dzieło zawieranych z własnym pracownikiem oraz umów, w wyniku których praca wykonywana jest na rzecz pracodawcy, pomimo zawarcia umowy z innym podmiotem. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2a Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są to umowy, które podlegają oskładkowaniu.

Które umowy o dzieło należy zgłosić?

Zgodnie z art. 101 pkt 1 lit. b Tarczy Antykryzysowej obowiązek informacyjny, o którym mowa powyżej wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Brak przepisów przejściowych odnoszących się do obowiązku raportowania umów zawartych przed tą datą sugeruje, iż obowiązek ten nie dotyczy umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r. W komunikacie przesłanym przez ZUS do Polskiej Agencji Prasowej potwierdzono takie podejście wskazując, iż obowiązek zgłoszenia dotyczy umów o dzieło zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Jak zgłosić umowy o dzieło?

Zgodnie z Tarczą Antykryzysową zgłoszenia należy dokonać w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym została zawarta umowa.

Umowę o dzieło należy zgłaszać na nowym formularzu o symbolu RUD określonym w załączniku nr 24 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów [Dz.U. z 2020 r. poz. 2366].

Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wprowadzony obowiązek ma charakter trwały, tzn. nie jest ograniczony stanem epidemiologicznym lub stanem epidemii.

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839

Anna Paczuska
Doradca podatkowy
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593