TAX ALERT 1/2023 – NOWE OBOWIĄZKI W VAT DLA INSTYTUCJI PŁATNICZYCH

Informujemy, że Rada Ministrów właśnie przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej [numer w wykazie prac legislacyjnych UC128, dalej: Projekt]. Przedmiotowy Projekt nakłada na dostawców usług płatniczych nowe obowiązki w zakresie ewidencjonowania, przechowywania i udostępniania informacji o odbiorcach płatności  i płatnościach transgranicznych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej [dalej: Szef KAS].

Powyższy Projekt stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Rady (UE) 2020/284 z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych. Wskazane regulacje stanowią część pakietu zmian ukierunkowanych na uszczelnienie VAT w obszarze handlu elektronicznego (e-commerce).

W świetle Projektu, m.in. banki i inne określone instytucje finansowe, będą zobowiązane do prowadzenia i  przesyłania Szefowi KAS kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych i  odbiorców płatności. Obowiązek ten będzie dotyczył przypadków, gdy w ciągu kwartału zostanie przekroczony limit 25 płatności transgranicznych na rzecz tego samego odbiorcy usług płatniczych. Dane będą przekazywane do systemu krajowego za pomocą pliku o unijnie określonym schemacie XML.

W Projekcie wskazano, że przedmiotowa ewidencja będzie zawierać:

 • BIC lub inny kod identyfikacyjny instytucji, który jednoznacznie identyfikuje dostawcę usług płatniczych;
 • imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy płatności, zgodnie z danymi posiadanymi przez dostawcę usług płatniczych;
 • numer, za pomocą którego odbiorca płatności jest zidentyfikowany na potrzeby VAT lub podatku od wartości dodanej lub inny numer, za pomocą którego odbiorca płatności jest zidentyfikowany dla celów podatkowych, jeżeli jest dostępny;
 • IBAN, a jeżeli IBAN nie jest dostępny, inny identyfikator, który jednoznacznie identyfikuje odbiorcę płatności oraz podaje jego lokalizację;
 • BIC lub inny kod identyfikacyjny instytucji, który jednoznacznie identyfikuje dostawcę usług płatniczych działającego w imieniu odbiorcy płatności oraz podaje jego lokalizację, w przypadku gdy odbiorca płatności otrzymuje środki pieniężne nie mając rachunku płatniczego;
 • adres odbiorcy płatności, jeżeli jest dostępny, zgodnie z danymi posiadanymi przez dostawcę usług płatniczych;
 • dane dotyczące płatności transgranicznych oraz zwrotów płatności zidentyfikowanych jako odnoszące się do płatności transgranicznych:
  • datę i godzinę dokonania płatności lub zwrotu płatności,
  • kwotę i walutę płatności lub zwrotu płatności,
  • państwo członkowskie pochodzenia płatności otrzymanej przez odbiorcę płatności lub w imieniu odbiorcy płatności lub, odpowiednio państwo członkowskie przeznaczenia zwrotu płatności, oraz określone informacje wykorzystane do określenia miejsca pochodzenia lub przeznaczenia płatności lub zwrotu płatności,
  • informacje inne niż wymienione powyżej, które jednoznacznie identyfikują płatność,
  • informację, że płatność jest inicjowana w fizycznym lokalu akceptanta.

Dodatkowo, dane raportowane w ewidencji będą przekazywane przez państwa członkowskie do centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (zwanego systemem CESOP), zarządzanego na poziomie Unii Europejskiej.

Przyjęcie Projektu przez Radę Ministrów oznacza, że niebawem zostanie on skierowany do Sejmu. Projekt na etapie procesu legislacyjnego w Sejmie i Senacie podlegać może jeszcze modyfikacjom, jednak już teraz pewne jest, że instytucje płatnicze już wkrótce czekają nowe obowiązki w obszarze VAT. Polska, jak i inne państwa członkowskie, ma czas na implementowanie unijnych regulacji do 31  grudnia 2023 roku. Oznacza to, że przewidywany termin wejścia w życie nowych obowiązków to 1 stycznia 2024 roku.

***

W przypadku jakichkolwiek pytań w przedmiotowym temacie, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi ekspertami.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Szymon Raut
Partner
szymon.raut@ptpodatki.pl
+48 205 22 16

Joanna Ciołko-Wąsowicz
Menedżer
joanna.ciolko-wasowicz@ptpodatki.pl
(22) 205 22 36