TAX ALERT 10/2018 – INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PODATKOWEJ

W dniu 3 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów po raz kolejny rozstrzygnęło wątpliwości w zakresie znowelizowanych przepisów dotyczących cen transferowych, publikując interpretację ogólną w sprawie obowiązku sporządzenia i aktualizacji dokumentacji podatkowych, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji, poręczenia) (sygn. DCT.8201.6.2018, link).

Dotychczas Krajowa Informacja Skarbowa w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych potwierdzała stanowisko podatników, zgodnie z którym w świetle literalnego brzmienia znowelizowanych przepisów obowiązkowi dokumentacyjnemu w danym roku podatkowym nie podlegają transakcje finansowe, które zostały zawarte („dokonane”) we wcześniejszych latach, nawet jeśli kreują one określone skutki podatkowe w tym roku podatkowym.

W wydanej interpretacji ogólnej Ministerstwo Finansów zanegowało taki sposób interpretacji przepisów, wyjaśniając, iż dokumentacja podatkowa sporządzona dla transakcji lub innych zdarzeń, w szczególności transakcji finansowych, w roku podatkowym ich rozpoczęcia, powinna podlegać okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy, uwzględniając m.in. aktualne dane finansowe – nawet gdyby nie stwierdzono żadnej istotnej zmiany w stosunku do roku poprzedniego. Innymi słowy, obowiązek aktualizacji dokumentacji podatkowej wynikający z art. 25a ust. 2g Ustawy PIT oraz art. 9a ust. 2g Ustawy CIT dotyczy całego okresu realizacji np. umowy pożyczki, umowy kredytu, umowy poręczenia lub innej umowy.

Ministerstwo potwierdziło również, powołując się na przepisy przejściowe, konieczność aktualizacji transakcji lub innych zdarzeń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017 r., w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są kontynuowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 r.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22

Piotr Kiciński
piotr.kicinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 19

Katarzyna Zapalska
katarzyna.zapalska@ptpodatki.pl
(22) 205 22 56