TAX ALERT 10/2023 – NAJEM NIERUCHOMOŚCI Z WŁASNYM ŹRÓDŁEM PRODUKCJI ENERGII – NIEKORZYSTNE STANOWISKO DYREKTORA KIS WS. AKCYZY OD SPRZEDAŻY ENERGII Z OZE I AGREGATÓW

Informujemy, że w ostatnim czasie obserwujemy niekorzystne stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej [dalej: Dyrektor KIS] dotyczące obowiązków akcyzowych u podmiotów, które wynajmują nieruchomości zaopatrywane w energię elektryczną wyprodukowaną z własnego źródła energii –przykładowo z paneli fotowoltaicznych [dalej również jako: OZE] znajdujących się na wynajmowanych budynkach czy z agregatów prądotwórczych.

W wydawanych w ostatnim czasie interpretacjach indywidualnych Dyrektor KIS stoi na stanowisku, że pobieranie przez wynajmującego opłat za zużycie przez najemców energii elektrycznejjako odrębnych pozycji na fakturze świadczy o tym, iż wynajmujący dokonuje w ten sposób czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym [dalej: akcyza lub podatek], tj. sprzedaży przez podmiot nieposiadający koncesji energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach fotowoltaicznych lub w innych własnych źródłach energii na rzecz nabywcy końcowego. Podstawą prawną takiej interpretacji jest art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

W opinii Dyrektora KIS w przypadku fakturowania podmiotów trzecich za zużycie energii elektrycznej pochodzącej z własnej instalacji, sprzedawcy władający nieruchomością nie mają możliwości skorzystania ze zwolnienia od akcyzy wynikającego z § 5 Rozporządzania z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, bowiem nie zużywają wyprodukowanej energii we własnym zakresie (przedmiotowe zwolnienie, powszechnie stosowane przez użytkowników instalacji fotowoltaicznych czy agregatów dotyczy podmiotów, które zużywają energię elektryczną wyprodukowaną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW).

W konsekwencji, wynajmujący mogą być zobowiązani m.in. do rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, składania deklaracji akcyzowych i zapłaty podatku. Ponadto prezentowane stanowisko może prowadzić do próby stwierdzenia przez organy podatkowe zaległości podatkowych oraz zaniechań obowiązków rejestracyjno-ewidencyjnych po stronie przedsiębiorców w okresach przeszłych.

Jednocześnie warto dodać, że zdaniem Dyrektora KIS wyżej opisane obowiązki w podatku akcyzowym mogą powstać zarówno u podmiotów, które rozliczają się z najemcami poprzez fakturowanie rzeczywistych kosztów zużytej energii elektrycznej, jak i tych, które zdecydowały się na rozliczenia ryczałtowe lub szacunkowe.

Pewne odmienne okoliczności w analogicznej sprawie dostrzegł Szef Krajowej Administracji Skarbowej [dalej: Szef KAS] zmieniając 2 lutego 2023 r. (sygn. DOP7.8101.4.2022) niekorzystną interpretację indywidualną Dyrektora KIS z 25 maja 2022 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.80.2022.1.JS). Ze zmienionej interpretacji można wyciągnąć korzystne dla wynajmujących wnioski i przyjąć wskazane tam argumenty jako linię obronną w potencjalnym sporze z organem podatkowym lub jako uzasadnienie braku realizacji obowiązków akcyzowych obecnie (co jednak nie daje żadnych gwarancji i nie obniża ryzyka sporu lub ryzyka zaległości w podatku akcyzowym). Należy podkreślić, że pomimo dobrej interpretacji zmieniającej Szefa KAS, wydawane w ostatnim czasie interpretacje indywidualne są nadal dla wynajmujących niekorzystne.

Biorąc pod uwagę wyżej opisane ryzyka, w przypadku świadczenia przez Państwa usług najmu nieruchomości, w których energia elektryczna jest produkowana z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych lub innych własnych źródeł energii, rekomendujemy analizę warunków i zasad dokumentowania najmu pod kątem wystąpienia  ewentualnych obowiązków z zakresu podatku akcyzowego oraz podjęcie odpowiednich kroków w celu uniknięcia sankcji karnoskarbowych.

***

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Joanna Kilijańska
Partner
joanna.kilijanska@ptpodatki.pl
605 514 518

Mateusz Śliwiński
Menedżer
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
22 205 22 29