Tax Alert – ZMIANY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – CIĄG DALSZY

Chcielibyśmy Państwa poinformować o kolejnych zmianach w opodatkowaniu nieruchomości.

W związku ze zmianami w Prawie budowlanym, od 11 września br. za budowle będą uznawane trwale związane z gruntem tablice i urządzenia reklamowe. Zmiana ta potencjalnie rozszerza zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości tych urządzeń. Dodatkowo, wprowadzona zostaje możliwość ustanawiania przez rady gmin odrębnej od podatku od nieruchomości opłaty reklamowej dla właścicieli lub posiadaczy tych urządzeń. Ze względu na skomplikowany charakter przepisów definiujących obiekt budowlany oraz budowlę, w tym urządzenia reklamowe i tablice reklamowe, a także na relację opłaty reklamowej i podatku od nieruchomości zaliczanego na poczet tej opłaty, sugerujemy weryfikację sposobu opodatkowania posiadanych przez Państwa tablic i urządzeń reklamowych.

Od 1 stycznia 2016 r. istotnej modyfikacji ulega też ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiana spowoduje pełne opodatkowanie części wspólnej nieruchomości w przypadku, w którym wyodrębniono własność lokali. Współwłaściciel gruntu i części wspólnej budynku będzie zobowiązany do zapłaty podatku od części wspólnych, proporcjonalnie do swojego udziału w części wspólnej. Wskazana zmiana usuwa definitywnie wątpliwości dotyczące opodatkowania części wspólnych, a tym samym możliwość rozbieżnej interpretacji przepisów. Oznacza to zwiększenie obciążeń podatkowych dla tych z Państwa, którzy w przeszłości zdecydowali o preferencyjnej kalkulacji podatku od nieruchomości od części wspólnych. W związku z tym od przyszłego roku konieczna będzie zmiana podejścia w tym zakresie.

Ponadto, do tej pory możliwe było wyłączenie z opodatkowania budowli, a także zastosowanie niższej stawki podatku dla budynku, jeżeli obiekty te nie były zdatne do użytkowania ze względów technicznych. Nowelizacja wprowadza istotną zmianę w tym zakresie – z przepisów usunięto pojęcie „względów technicznych”. Ustalenie, że dany budynek lub budowla jest trwale wyłączony z użytkowania, będzie teraz następować w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ nadzoru budowlanego lub organ nadzoru górniczego. Tym samym sama obiektywna niezdatność obiektu do użytkowania, ze względu na jego zły stan techniczny, będzie niewystarczająca do ograniczenia obciążeń w podatku od nieruchomości – konieczne będzie jeszcze przeprowadzenie procedury administracyjnej zakończonej wydaniem decyzji potwierdzającej ten fakt.

Wskazana zmiana to dobra okazja, aby sprawdzić, czy w posiadanym przez Państwa majątku znajdują się obiekty, które z uwagi na stopień ich zużycia kwalifikują się do uznania za niezdatne do wykorzystania ze względów technicznych.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z tematem alertu prosimy uprzejmie o kontakt.

Adam Hellwig
(32) 7323343
adam.hellwig@ptpodatki.pl

Maciej Grochulski
(22) 205 22 08
maciej.grochulski@ptpodatki.pl