TAX ALERT 11/19 – MOMENT WYKONANIA USŁUGI BUDOWLANEJ – WYROK TSUE

Uprzejmie informujemy, iż 2 maja 2019 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Budimex S.A. (C-224/18) dotyczący momentu wykonania usług budowlanych/budowlano-montażowych. Trybunał w wydanym orzeczeniu analizował, czy za moment wykonania ww. usług może być uznane podpisanie protokołu odbioru robót budowlanych.

Zdaniem TSUE, usługa budowlana może być uznana za zrealizowaną w dacie jej formalnego odbioru (np. podpisania protokołu odbioru robót), pod warunkiem że:

  • formalność związana z odbiorem usług została uzgodniona przez kontrahentów w umowie;
  • sposób odbioru usług odzwierciedla standardy istniejące w danej branży;
  • formalność związana z odbiorem usług stanowi faktyczne zakończenie usług i pozwala na ustalenie ostatecznej wysokości należnego wynagrodzenia.

Powyższe orzeczenie jest ważne dla całej branży budowlanej/developerskiej i stanowi potwierdzenie – wbrew dotychczasowemu stanowisku Ministra Finansów wyrażonemu m.in. w interpretacji ogólnej z 1 kwietnia 2016 r. – iż usługi budowlane i budowlano-montażowe mogą być uważane za wykonane w dacie formalnego odbioru przez strony, przy założeniu spełnienia powyższych warunków. W konsekwencji, 30-dniowy termin na wystawienie faktury, która kreuje powstanie obowiązku podatkowego od tego rodzaju usług, może być liczony od daty formalnego odbioru tych usług.

Należy podkreślić, iż TSUE wskazał również, iż dla potrzeb ustalenia daty wykonania usługi nie ma wpływu sporządzanie formalnego rozliczenia poniesionych kosztów. Oznacza to, że nie jest możliwe „opóźnianie” daty wykonania usługi poprzez samo ustalenie, iż wykonanie usługi następuje dopiero po zaakceptowaniu poniesionych kosztów/przekazaniu informacji o wysokości wynagrodzenia.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(022) 205 22 08

Szymon Raut
szymon.raut@ptpodatki.pl
(022) 205 22 16